kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/13258 E., 2009/21332 K.
 • HAK SAHİPLİĞİNİ İSPAT VAZİFESİ
 • VADEDEN SONRAKİ CİRO

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 170 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 598 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 602 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 702 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 705 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  İcra takibinin dayanağı olan 27/07/2007 keşide tarihli ve 10.000,00 YTL bedelli çekin hamiline düzenlendiği görülmektedir.

  Kambiyo senetleri ile ilgili hak sahipliğini ispat külfeti hakkındaki TTK'nun 598 ve 702. maddelerinde "…

  … senedi elinde bulunduranın kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılacağı …

  …" öngörülmüştür. Anılan maddeler tedavülü sona ermiş senetler hakkında uygulanmaz. Tedavülden sonraki ciroların alacağın temliki hükümlerini doğuracağı aynı yasanın 602 ve 705. maddelerinde ayrıca düzenlenmiştir. Tedavül sona erip ibraz edilen ve muhtelif cirolar görmüş senetlerde cirantalar atlanmak suretiyle müracaat borçlularına başvurularak, senet bedelinin tahsili ile ona iadesi mümkündür.

  Somut olayda, takip dayanağı çekin arka yüzünün incelenmesinde, takip alacaklısı M…

  ….k…

  … M…

  … İşletmeciliği Tic.San.Ltd.Şti.'nin ciro silsilesi içerisinde yer almadığı tespit edilmiştir. Adı geçene, ibrazdan sonra yapılmış ve alacağın temliki hükümlerini doğuracak bir ciro da yoktur. Mahkemece çekin arka yüzündeki Salim Senetçi cirosunun şirketi temsile yetkili müdürün cirosu olduğundan bahisle, takip alacaklısı şirketin cirosu olarak kabulü yerinde değildir.

  Kaldı ki, çekte hamil gerçek şahıs olup hükmi şahıs olan şirketin cirosuda bulunmamaktadır. O halde, İİK'nun 170/a-2. maddesi gereğince bu husus re'sen gözetilerek mahkemece takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 03/11/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA