kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/11251 E., 2009/20132 K.
 • İPOTEKLİ VE MAHCUZ TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 132 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Şikayet eden haciz alacaklısının alacağının Z…

  …. 1.İcra Müdürlüğü'nün 9.1.2008 tarihli haciz kararı ile temin edilmesinden sonra 15.4.2008 tarihinde aynı taşınmaz üzerinde sınırlı sorumlu Z…

  …. Esnaf ve Kefalet Kooperatifi lehine ipotek tesis edildiği anlaşılmaktadır.

  İİK.nun 132/1.maddesi gereğince taşınmaz üzerine ipotek tesis edilmesinden veya haciz konulmasından sonra, alacaklının rızası olmadan, borçlu taşınmaz üzerine bir irtifak hakkı veya bir taşınmaz mükellefiyeti tesis ederse, bu tesis alacaklının hakkına tesir etmez ve alacaklı taşınmazın bu hak ile birlikte veya bu haktan ari olarak artırmaya çıkarılmasını isteyebilir. Somut olayda, haciz alacaklısının takip konusu 6.750.YTL miktarındaki alacağı, taşınmazın satışa esas 18.000.YTL değerindeki muhammen bedelinin %20'sini karşılamakta olup, alacağına mahsuben ihaleye katılan alacaklının şikayetinin kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22/10/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA