kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/18525 E., 2009/19431 K.
 • AYIPLI MAL
 • TAŞINIR TESLİMİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 24 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu D…

  …. Otomotiv Ltd. Şti. vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  İİK.nun 24.maddesi taşınır teslimine ilişkin olup 24/4.madde hükmü taşınırın borçlu yedinde olmaması halini düzenlemektedir. Buna göre taşınırın borçlu yedinde bulunmaması ve değerinin ilamda yazılı olmaması veya çekişmeli olması halinde, değeri icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur. İİK.nun 24/5. madde hükmüne göre ise, hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra müdürü tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.

  Somut olayda takibe konu ilamın hüküm bölümünde; "ayıplı aracın davalılara iadesi ile aynı marka tip ve nitelikte yenisi ile değiştirilmesine" yer verilmiştir.

  Borçlu vekili 02.07.2007 tarihli dilekçesi ile, ilama konu aracın ellerinde bulunmadığını ve İİK. nun 24.maddesinin uygulanarak aracın değerinin tespitini istediğine göre, icra müdürünce, aynen ifa mümkün olmadığından İİK.nun 24/5.maddesi hükmü uyarınca, ticaret odasından aracın değerinin sorularak belirlenmesi gerekirken, 6.8.2007 tarihli değer tespit tutanağı tanzimi yoluna gidildiği anlaşılmıştır.

  O halde mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün İİK.nun 24/5.maddesi hükmüne aykırı işleminin iptaline ve anılan madde hükmü doğrultusunda işlem yapılmasına karar verilmesi yerine, yazılı şekilde resen değerin tesbiti ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 19/10/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA