kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/9320 E., 2009/18195 K.
 • KARAR VE İLAM HARCI
 • TAKİBİN AÇILMAMIŞ SAYILMASI
 • VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 32 ]
 • 492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 25 ]
 • 492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 2 ]
 • 492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 32 ]
 • 492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 37 ]
 • 1136 S. AVUKATLIK KANUNU [ Madde 164 ]
 • 1136 S. AVUKATLIK KANUNU [ Madde 174 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Şikayetçi banka vekili icra mahkemesine verdiği bila tarihli şikayet dilekçesinde; alacaklı tarafın ilamı takibe konu edebilmesi için ilamda yer alan ilam harcını ödemiş olması gerekmekte iken, ilam harcını ödemeksizin takibe geçtiğini, ilamın daha önce de İzmir Sekizinci İcra Müdürlüğü'nün 2008/5266 sayılı dosyası ile takibe konulmuş olması nedeni ile mükerrer olarak yapılan İzmir Dördüncü İcra Müdürlüğü'nün 2009/719 esas sayılı takibinin ve bu dosyadan gönderilen icra emrinin iptalini talep etmiştir.

  Mahkemece; İzmir Yedinci İcra Mahkemesi 2008/404-518 sayılı kararı ile İzmir Sekizinci İcra Müdürlüğü'nün 2008/5266 esas sayılı dosyasında "karar ve ilam harcının ödenmesi için takip alacaklısına mehil verilmesi ve verilen süre içinde harcın yatırılmaması halinde takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi şeklinde verilmiş kesinleşen mahkeme kararı olmasına rağmen, gereği yapılmadan başlatılan yeni bir takip söz konusu olduğu" gerekçesi ile şikayetin kabulüne, aynı ilama dayalı olarak verilen bu takibin iptaline karar verilmiştir.

  Somut olayda; İzmir Dördüncü İcra Müdürlüğümün 2009/719 esas sayılı takip dosyası ile İzmir Dördüncü Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/1815 2004/686 sayılı ilamında yer alan vekalet ücreti takibe konulmuştur. Daha önce açılan ve aynı ilama ilişkin vekalet ücreti istemini içeren İzmir Sekizinci İcra Müdürlüğümün 2008/5266 esas sayılı icra takibi, İzmir Yedinci İcra Mahkemesi'nin 2008/404-518 sayılı kararı gereği "karar ve ilam harcının yatırılması" için İcra Müdürlüğünce verilen mehile uyulmadığından 06.11.2008 tarihinde "takibin açılmamış sayılarak işlemden kaldırılması" sonucu sona ermiştir.

  Hal böyle olunca alacaklının şikayete konu ikinci takibi yapmasında yasaya uymayan bir yön yoktur. Mahkemece Dairemizin son içtihatları doğ-rultusunda işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA