kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/9442 E., 2009/18099 K.
 • GÖREV

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 1 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 8 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti İçinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Alacaklı Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü adına D... Gümrük Müdürlüğü, gümrük vergisi ve KDV alacaklarının tahsili için Y... Yem Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş. aleyhinde 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca takip başlatmıştır. Bu takipte borçlunun G... Bankası M... şubesinde bulunan hesaplarına haciz ihbarnamesi gönderilmiş olup, banka şubesince yapılan itirazın gerçeğe aykırı olduğundan bahisle İİK'nın 89/4 ve 338. maddelerine göre tazminat ve cezaya hükmedilmesi için alacaklı idare tarafından Dikili İcra Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Dikili İcra Mahkemesi'nce verilen yetkisizlik kararı üzerine dosyanın gönderildiği Milas İcra Mahkemesi'nce de yetkisizlik kararı verilerek dosyanın yetkili Dikili İcra Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildiği, bu kararın alacaklı idare vekilince temyiz konusu yapıldığı görülmektedir.

  6183 sayılı Kanun'un 79. maddesinin altıncı fıkrasında "üçüncü şahıs haciz bildirisi üzerine 7 gün içerisinde alacaklı tahsil dairesine itiraz ettiği takdirde, alacaklı amme idaresi bir yıl içinde üçüncü şahsın yaptığı itirazın aksini genel mahkemelerde açacağı davada ispat ederek, üçüncü şahsın İcra ve İflas Kanunu'nun 338. maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasını ve borçlu bulunduğu tutarın ödenmesine hükmedilmesini isteyebilir" hükmü yer almaktadır.

  Bu hükme göre yukarıda belirtilen davaya bakma görevi genel mahkemelere aittir.

  Mahkemenin yetkili olup olmadığı konusu ise görevli mahkemede incelenir.

  İcra mahkemesince, öncelikle ve kendiliğinden haciz ihbarnamesine konu alacak değerine göre sulh hukuk veya asliye hukuk mahkemelerinden hangisinin görevli olduğu saptanarak sonucuna göre görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı idare vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyannca (BOZULMASINA), 06.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA