kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/10857 E., 2009/17498 K.
 • HACZEDİLEMEZLİK

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 83 ]
 • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 862 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  İİK'nın 83/c maddesinde ipotek akit tablosunda sayılı teferruatın gayrimenkulden ayrı olarak haczedilemeyeceği belirtildikten sonra Medeni Kanun'un 862. maddesi hükmü saklı tutulmuştur. Medeni Kanun'un saklı tutulan 862. maddesinin 2. fıkrasında "makine veya otel mefruşatı gibi rehin senedinde açıkça teferruat olarak gösterilen ve tapu sicilinde belirtilen şeyler, kanunen teferruattan sayılmayacağı ispat edilmezse teferruattan addedilir" denilmekle ipotek akit tablosunda gösterilen şeylerin teferruat olmadığının ispat edilebileceği mümkün kılınmıştır. Bu durumda haczedilmezlik şikayetinin kabulü için menkullerin ipotek akit tablosunda yazılı olması yetmeyip, bunların MK'nın 862. maddesi kapsamında teferruat niteliği taşıyıp taşımadığı da belirlenmelidir. Somut olayda borçluya ait otelde 2 adet bilgisayar, 2 adet klima, 1 adet 51 ekran TV, 1 adet faks, 10 adet 37 ekran TV haczedilmiş, borçlu vekili tatil kompleksi H... Bankası'na ipotekli olduğundan ve mahcuzlar tapuda ipoteğin beyanlar hanesinde teferruat olarak kayıtlı bulunduğundan haczedilemeyeceğini bildirerek haczin kaldırılmasını istemiştir. Bu durumda, mahkemece duruşma açılıp yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda borçlunun haczedilmezlik iddiası yönünden, alacaklı vekilinin beyanları alınarak mahcuzların İİK'nın 83/c-2, MK'nın 862 ve 686. maddeleri kapsamında teferruat niteliği olup olmadığı bilirkişi aracılığı ile belirlenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile evrak üzerinde istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.09.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA