kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/21494 E., 2009/1667 K.
 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ
 • HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 79 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 85 ]
 • 1479 S. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANL... [ Madde 67 ]
 • 1479 S. ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANL... [ Madde 69 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen karann müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Alacaklı vekilince, borçlunun Bağ-KuKdan aldığı emekli maaşına yeniden haciz konulması istenilmiş, İcra Müdürlüğünce de İstanbul Dördüncü İcra Mahkemesi'nin 25.04.2008 tarih ve 2008/474-448 sayılı kararı gerekçe gös-terilerek talep reddedilmiş, şikayet üzerine de mahkemece daha önce haczin yukarıdaki mahkeme karanyla kaldırıldığı, 1479 sayılı Yasa'nın 69. maddesinin halen yürürlükte olduğundan bahisle şikayet de reddedilmiştir.

  İcra müdürüne alacaklının haciz isteminin yerine getirilmesi konusunda, takdir yetkisi tanındığından söz edilemeyeceği gibi, başka alanlarda tanınmış takdir yetkisinin yorum yolu ile kapsamının genişletilmesi de hatalıdır. Gerek İİK'nın 79. maddesi, gerekse İİK'nın 85. maddesinin ifadesinden ortaya çıkan sonuç, icra müdürüne haciz uygulaması konusunda bir takdir yetkisinin ta-nınmadığıdır.

  Borçlu, haczi caiz olmayan bir malın haczine, malın haczi sırasında muvafakat verebileceği gibi, şikayet yoluna gitmeyerek zımnen de rıza gösterebilir. 1479 sayılı Yasa'nın 67. maddesine göre, bağlanan emekli maaşının haczi mümkün değilse de, bu husus haciz işleminden sonra, süresiz ve geriye etkili olarak, borçlu tarafından şikayet konusu yapılabileceğinden ve hac-zedilmezlik iddiası ancak borçluya tanınan bir hak olduğundan, İcra Müdürünün alacaklının haciz talebinin reddine dair kararının iptali gerekmektedir (HGK'nın 31.03.2004 tarih ve 2004/12-202 E., 2004/196 K.).

  Açıklanan nedenle mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı şekilde reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyannca (BOZULMASINA), 27.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA