kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/21369 E., 2009/1490 K.
 • HACİZ İHBARNAMESİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 89 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  İİK'nın 89/7. fıkrası hükmüne göre; "haciz ihbarnamesi bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez veya şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise beyanda bulunma mükellefiyeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir."

  Anılan bu Kanun hükmüne göre İİK'nın 89. maddesi uyarınca çıkarılan haciz ihbarnameleri üçüncü kişi olarak tüzel kişiliği bulunmayan banka şubelerine tebliğ edilebileceği gibi haciz ihbarnamelerini tebellüğ eden banka şubelerinin itiraz hakkı da bulunmaktadır. O halde, somut olayda Z... Bankası Y... Şubesine çıkarılan haciz ihbarnamelerinin Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak tebliğ edilip edilmediği usulünce araştırılarak tespit edildikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, banka şubelerinin, banka genel müdürlüğünden ayrı tüzel kişiliğinin bulunmadığından bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  Kabule göre de; şikayetçi banka vekili, bankanın Y... Şubesine gönderilen haciz ihbarnamelerine 26.03.2008 itibariyle muttali olduğunu iddia ettiği halde 89/1 haciz ihbarnamesi tebliğ tarihinin 21.07.2008 olarak düzeltilmesi de doğru görülmemiştir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27.01.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA