kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/23012 E., 2009/3866 K.
 • HARÇTAN MUAFİYET
 • TAKİP HARCI

   

 • 492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 123 ]
 • 492 S. HARÇLAR KANUNU [ Madde 2 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Alacaklı banka, borçlu şirket hakkında taraflar arasında imzalanan genel nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmeleri uyarınca kullandırılan kredi borçlarının ödenmemesi üzerine genel haciz yolu ile icra takibi başlattıklarını, takip açılırken Harçlar Kanunu'nun 123. maddesi uyarınca harçtan istisna oldukları halde icra memurluğunca harç tahsil edildiğini, icra takibi açılırken yatırmak zorunda kaldıkları harçların iade edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

  Alacaklı bankaca İstanbul Altıncı İcra Müdürlüğü'nün 2008/18516 esas sayılı takip dosyası üzerinden borçlu hakkında kredi alacağına ilişkin olarak takip başlatıldığı, takip talebinde bankanın bu alacağa ilişkin olarak harçtan muaf olduğunun belirtildiği, ancak İcra Müdürlüğü'nce harcın tahsil edildiği anlaşıldı.

  492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 2. maddesinde belirtildiği üzere, bu kanuna bağlı 1 sayılı tarifede yazılı olanlar yargı harçlarına tabidir. Dolayısı ile icra takibi de bu yasa uyarınca harca tabidir. Ancak "genel muaflıklar ve istisnalar" başlığını taşıyan aynı Yasa'nın 04.06.2008 tarihli 5766 sayılı Kanun'un 11. maddesinin (ç) bendi ile değişik 123. maddesinin 3. fıkrasında

  bankalar tarafından kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödemelerine ilişkin işlemlerin Harçlar Kanunu'nda yazılı harçlardan muaf olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile yasa koyucu daha önce kredi alacağının geri dönüşümünü harca tabi tuttuğu halde son yapılan yasal düzenleme ile artık bu tür alacakların tahsili harçtan muaf tutulmuştur.

  Somut olayımızda alacaklı banka ödenmeyen kredi alacağının geri ödenmesini sağlamak amacı ile bu icra takibini kanunun yayınlanmasından sonra 01.08.2008 tarihinde başlattığından uygulamaya uygun olarak yeniden oluşturulan içtihatlarımız doğrultusunda yukarıda belirtilen yasa değişikliği sebebi ile takip harcından muaf olacağından kendisinden bu konuda ödeme yapılması istenemeyeceği gibi yapılan ödeme var ise kendisine geri ödenir.

  Mahkemece yukarıda belirtildiği üzere şikayetin kabulü ile İcra Müdürlüğünce takip harcı alınmasına ilişkin memur işleminin iptaline karar verilmesi gerekir iken, şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 26.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA