kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2008/23592 E., 2009/3307 K.
 • NAFAKA ALACAĞI
 • SİGORTA YARDIMLARI

   

 • 506 S. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) [ Madde 121 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 428 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Borçlunun SSK'dan almakta olduğu emekli maaşının dörtte birinin haczedilmesine karar verilmiştir. 506 Sayılı kanunun 121.maddesi gereğince anılan kurumdan alınan gelir ve aylıkların nafaka borçları dışında haczi mümkün değildir. 5510 Sayılı Yasa ile getirilen yeni düzenleme ile haczedilmezlik hükmünde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. (5510 Sayılı Kanunun 93. Maddesi değişik 1. Fıkrası 17.4.2008-5754/56 md.)

  Bu itibarla, borçlunun haczedilmezlik şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yasanın anılan maddeleri gözetilmeksizin davanın reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA