kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/16568 E., 2009/25148 K.
 • CİRONUN ŞEKLİ
 • TATİL GÜNLERİ

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 595 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 598 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 664 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 690 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Alacaklı tarafından başlatılan bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı, borçlu vekili, diğer şikayetlerinin yanında, takip dayanağı senette alacaklıya yapılmış bir ciro bulunmadığından alacaklının yetkili hamil olmadığını ve süresinde ödememe protestosu çekilmediğinden ciranta olan şikayetçiye müracaat hakkı bulunmadığını belirterek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece alacaklının yetkili hamil olmadığı ve vadeyi takip eden iki iş günü içinde ödememe protestosu çekilmediği gerekçesi ile takibin iptaline karar verilmiştir.

  TTK.nun 690.maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 598.maddesi gereğince, bonoyu elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hamil sayılır. Yine aynı maddenin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken TTK.nun 664.maddesine göre, vadesi pazara veya diğer bir resmi tatil gününe rastlayan poliçenin ödenmesi, ancak tatili takip eden ilk iş günü istenebilir. Poliçeyi müteallik diğer bütün muameleler, hususiyle kabul için ibraz ve protesto muameleleri de tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılır.Bu muamelelerden biri, son günü pazara veya diğer resmi tatil gününe rastlayan bir müddet içinde yapılması lazım geldiği takdirde bu müddet onu takip eden ilk iş gününe kadar uzar. Aradaki tatil günleri müddet hesabına dahildir.

  Somut olayda, şikayet konusu yapılan takip dayanağı bonoda, İ…

  ….. E…

  …'e ait son cironun beyaz ciro olduğu ve ciro silsilesinde bir kopukluk olmadığı görülmektedir.

  Bu durumda, alacaklı TTK.nun 595/2.maddesi koşullarında beyaz ciro ile senetteki hakkı eline geçirdiğinden, yetkili hamil olarak takip yapmasında yasaya uymayan bir yön yoktur.

  Diğer yandan, senedin vadesi (26.10.2008 pazar) tatile rastladığından, ödeme günü bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 27.10.2008 Pazartesi'dir. Protestonun ise bu ödeme gününü izleyen iki iş günü içinde çekilmesi gerektiğinden ve ikinci gün olan 29.10.2008 tarihi resmi tatile rastladığından, bu tarihi izleyen ilk iş günü olan 30.10.2008 tarihinde çekilen protesto, TTK.nin 664.maddesine uygun olup süresindedir.

  O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA