kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/16999 E., 2009/25084 K.
 • HAK SAHİPLİĞİNİ İSPAT VAZİFESİ
 • KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 366 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 702 ]

  "İçtihat Metni"  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Alacaklı F…

  …..bank AŞ. vekili tarafından borçlu şirket hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmış, borçlu vekili tarafından yasal sürede icra mahkemesine yapılan başvuruda, alacaklı bankanın çekte yetkili hamil olmadığı nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi talep edilmiştir.

  Hukuk Genel Kurulu'nun 24.4.1996 tarih 1996/12-136 E., 1996/288 karar sayılı ilamında da vurgulandığı üzere hamiline yazılı çeklerde takip alacaklısının ciro silsilesi içerisinde yer almaması halinde ve bankaya ibraz için ciro edenin de son hamil olduğunun belirlenmesi durumunda takip alacaklısının yetkili hamil olabilmesi için ibrazdan sonra adı geçene (temlik hükmünde de olsa) bir cironun varlığı zorunludur. Aksi taktirde takip alacaklısı yetkili hamil olmaz.

  Ayrıca, T.T.K. nun 702. maddesinde "Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı taktirde selahiyetli hamil sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro takip ederse bu son ciroyu imzalayan kimse çeki beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır." düzenlemesi getirilmiştir.

  Somut olayda takip alacaklısı F…

  ….bank AŞ. ibraz işlemini muhatap D…

  ….bank AŞ. adına vekaleten yapmaktadır. İbraz şerhinden önce alacaklı banka tarafından yapılan ciro çizilmiş olduğundan yok hükmündedir. Ancak takip alacaklısı F…

  ….bank aynı zamanda muhatap banka durumda olmadığından ve çek adı geçen banka tarafından ibraz edildiğinden, takip yapan bankanın yetkili hamil olduğunun kabulü gerekir.

  O halde, mahkemece şikayetin reddi yerine aksine düşüncelerle yazılı şekilde takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 15.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA