kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2010/3596 E., 2010/15945 K.
 • İCRA DAİRELERİNİN YETKİSİZLİĞİ

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 626 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 628 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 690 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 721 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  1) Borçlu Ankara İcra Dairesinin yetkisizliğini ileri sürdüğünden, mahkemece öncelikle Ankara İcra Dairelerinin yetkili olup olmadığının saptanarak oluşacak sonuca göre bir karar vermesi gerekirken yetki itirazı konusunda olumlu olumsuz bir karar verilmemesi doğru değildir.

  2) Kabule göre de; TTK'nun 690. maddesi göndermesiyle bonolarda da uygulanması gereken TTK'nun 626. maddesi protestonun ödeme gününü takip eden 2 iş günü içinde çekilmesini şart koştuğu gibi, aynı kanunun 628. maddesinde, protestonun koşulları ve kapsamı açık şekilde düzenlenmiştir. Alacaklının müracaat hakkını düzenleyen aynı kanunun 642. maddesinde ise, hamil az yukarıda açıklanan madde hükümleri doğrultusunda senedi protesto etmek zorundadır. Alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlattığı takipte, borçlu senet lehdarı olup, lehdarın ciranta tarafından takip edilmesi yasal sürede ve koşullarda keşidecinin protesto edilmesine bağlıdır. Hernekadar bono vadeden itibaren 2 iş günü içinde icra takibine konu yapılmışsa da bonolarda çeklerde olduğu gibi protestoyu düzenleyen maddelerde (TTK'nun 721. maddesinde protesto veya buna muadil olan tespit vb. gibi) işlemlerden sözedilmemektedir. Bu nedenle yukarıda açıklanan maddeler koşullarında hamilin lehtarı takip etmesi protestonun varlığına bağlıdır. Anılan hususun mahkemece re'sen nazara alınması gerekir. Takip dayanağı senedin protesto edilip edilmediği de araştırılmamıştır.

  Açıklanan nedenlerle eksik incelemeye dayalı kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

  SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 21/06/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA