kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2010/1511 E., 2010/13808 K.
 • İCRA TAKİBİNİN İPTALİ

   

 • 5661 S. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKE... [ Madde 1 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Alacaklı tarafından borçlular aleyhine 31/07/1996 vade tarihli 1300 nolu borç senedine dayalı olarak ilamlı icra takibine geçilmiş, borçlu Y.... G.. icra mahkemesine başvurusunda; hiçbir şekilde kefil olmadığını, böyle bir borç senedi imzalamadığını, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını ileri sürerek takibin iptalini istemiştir.

  Takip dayanağı ilam niteliğindeki borç senedinde şikayetçi kefil olarak yer almaktadır. 15/05/2007 tarihinde kabul edilip yürürlüğe giren 5661 Sayılı T.C. Z..... Bankası A.Ş. ve T.... K.... Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden D.... K..... S... Erdirilmesi Hakkında Kanun'un 1/3. maddesi gereğince kredi kullanmadığı halde müşterek borçlu müteselsil kefil olarak imzalamış olanların kefalet sorumluluğu bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. İlgili Kanun 25/05/2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiğinden şikayetçi kefilin sorumluluğu sona ermiştir. O halde, mahkemece şikayetçi hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 03/06/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA