kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2010/1275 E., 2010/13685 K.
 • İTİRAZ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 257 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Alacaklı tarafından takip konusu bonolarla ilgili olarak Türkoğlu Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 08/06/2009 tarih ve 2009/14-14 D.iş sayılı ihtiyati haciz kararına dayanılarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılmıştır. Dayanak bonolardan 05/07/2009 vade tarihli bononun, takip tarihinde henüz vadesinin gelmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Dosya kapsamından ihtiyati haciz kararının İİK'nun 257/2. bendindeki şartlar gereği alındığı anlaşıldığından HGK'nun 13/10/2004 tarih ve 2004/12-454 sayılı kararında da belirtildiği üzere, takip konusu senetle ilgili olarak muacceliyet şartının gerçekleştiğinin kabulü gerekeceğinden itirazın reddi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 03/06/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA