kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2010/136 E., 2010/13224 K.
 • HUKUKİ YARAR
 • ŞİKAYET
 • ŞİKAYET HAKKI

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 16 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 17 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın onanmasını mutazammın 27.10.2009 tarih, 12012-20636 sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki şikayetçi vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya ma-hallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Alacaklılar tarafından borçlu Irak Petrol Bakanlığı Oil Marketing Co.Somo hakkında yapılan ilamsız takibin kesinleşmesinden sonra, Irak Devletine ait ham petrolün ve petrol ürünlerinin haczedilmesi üzerine, şikayetçi Botaş-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., bu haczin 07.02.1975 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hatları Antlaşmaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22.05.2003 tarihli kararlarına aykırı olması nedeniyle haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetçinin sıfatı olmadığı gibi süresinde de başvurulmadığından şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22.05.2003 tarihli kararlarına göre, borçlu Irak Devletine ait ham petrolün ve petrol ürünlerinin haczi mümkün olmayıp, bu yöndeki koruma 31 Aralık 2009 tarihine kadar uza-tılmıştır.

  Borçlu Irak Devletine ait ham petrol ve petrol ürünleri 06.01.2009 tarihinde haczedilmiş ve 12.01.2009 tarihinde antrepodaki petrol yurtdışı edilmemek üzere muhafaza altına alınmış, 22.01.2009 tarihinde ise kıymet takdiri yapılarak w27.924 varil" ham petrolün değeri 1.751.298.73 TL olarak tespit edilmiştir.

  Borçlu Irak Devleti ile birlikte Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları da yapılan bu haczin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini bildirmişlerdir.

  Şikayetçi Botaş-Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin yapılan bu hacizle ilgili olarak Irak Devletine karşı sorumluluğunun ve dolayısıyla şikayette hukuki yararının bulunduğunun kabulü gerekir (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, İ.İ. Hukuku, s. 70). Bu nedenle mahkemenin şikayetin husumet yokluğundan reddine ilişkin gerekçesinde isabet bulunmadığı gibi, bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin olması nedeniyle şikayet süreye de tabi olmadığından süreden ret kararı da doğru değildir.

  Mahkemece yapılacak iş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve 07.02.1975 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Antlaşmaları çerçevesinde şikayetin esasını incelemek ve oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir. Bu gerekçe ile mahkeme kararının bozulması gerekirken onandığı anlaşıldığından şikayetçinin karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

  Sonuç: Şikayetçi vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 27.10.2009 tarih ve 2009/12012-20636 sayılı onama kararının kaldırılmasına ve mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nm 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 31.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA