kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/19005 E., 2010/101 K.
 • İLAMSIZ TAKİP
 • YETKİ İTİRAZI

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 50 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 9 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 22 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 689 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Bonoya dayalı olarak, borçlunun ikametgahının bulunduğu yerdeki genel yetkili icra dairesinde (HUMK. 9.md.), bonoda öngörülen ödeme yerinde ancak, TTK'nun 689/3. maddesine göre ödeme yeri gösterilmeyen bonoda, ödeme yerinin " keşide yeri " olduğunun kabulü gerekeceğinden, bononun tanzim yerinde icra takibi yapılabilir.

  İİK.nun 50. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken HUMK.nun 22. maddesi gereğince, kamu düzeni ile ilgili bulunmayan hallerde taraflar yetkili mahkemeyi (icra dairesini) sözleşme ile belirleyebilirler.

  Borçlular birden fazla ise İİK'nun 50. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken HUMK'nun 9/2. maddesi uyarınca borçlulardan birinin ikametgahı icra dairesinde de takip yapılabilir.

  Somut olayda takip dayanağı bononun tanzim yeri Çanakkale olup, ödeme emri de borçluya Çanakkale'de tebliğ edilmiştir. Takip dayanağı bonoda da ihtilaf halinde Çanakkale Mahkemelerinin selahiyetli olduğu kararlaştırılmış olmakla, takipte Bursa İcra Müdürlüğü yetkisizdir.

  Yukarıda da belirtildiği gibi İİK.nun 50.maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken H.U.M.K.nun 9/2.maddesinin 1.cümlesine göre, davalı birden fazla ise bunlardan birinin ikametgahında takip yapılabilir ve bu durumda diğer borçlular yetki itirazında bulunamazlar. Ancak, anılan hüküm yalnız borçlulardan birinin ikametgahındaki (onun için genel yetkili) icra dairesinde takip yapılması hali içindir. Borçlulardan biri için özel yetkili bir icra dairesinde takip yapılması halinde H.U.M.K.nun 9/2.maddesinin 1.cümlesi hükmü uygulanmaz. Anılan kuralların somut olaya uygulanmasında; borçlunun örnek 10 numaralı ödeme emrinin 27.04.2009 tarihinde kendisine tebliği üzerine, yasal beş günlük süre içerisinde 04.05.2009 tarihinde icra mahkemesine başvurarak icra dairesinin yetkisine itiraz ettiği, diğer takip borçlusuna ise itiraz tarihinde henüz ödeme emrinin tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır.

  Her dava açıldığı şartlara göre değerlendirileceğinden, diğer takip borçlusu Ali Özkan'a, itiraz tarihinde henüz ödeme emri çıkarılmadığından, somut olayda İİK' nun 50. maddesinin göndermesiyle uygulanması gerekli HUMK'nun 9/2. maddesinin uygulama yeri bulunmamaktadır. Başvuru tarihi itibariyle mahkemece, borçlunun yetki itirazının kabulüne karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle bu yöne ilişkin istemin reddi ile işin esasının incelenmesi isabetsizdir.

  SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 11/01/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA