kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/1420 E., 2009/9465 K.
 • SENET DÜZENLEME YETKİSİ
 • ŞİRKETİN TEMSİLİ

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 541 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 542 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 321 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

  Borçlu şirket yetkilisince senedi imzalayan Hüseyin'e verilen 21.07.2006 tarihli vekaletnamede açıkça şirket adına çek ve senet tanzim etmek üzere Hüseyin'in yetkilendirildiği ve takip konusu senedin de 21.08.2006 tarihinde tanzim edildiği görülmektedir. Çek ve senet tanzim etmek için verilen yetki, doğal olarak senet kabul edilen bonoyu da kapsadığından kabulü gerekir. Aksine görüş aşırı şekilcilik olup, hak kaybına neden olur. O halde, mahkemece, istemin reddine karar verilmesi gerekirken, vekaletle açıkça kambiyo senedi düzenleme yetkisi verilmediğinden bahisle borçlu talebinin kabulü ile takibin durması yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA