kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/1670 E., 2009/9054 K.
 • İŞGAL EDİLEN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Şikayetçi Ç... İnş. Demircilik Petro Kimya Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti vekili, müvekkilinin, kiracısı olduğu taşınmazı hacizden önceki bir tarihten beri bu sıfatla elinde bulundurduğunu ileri sürerek, ihale ile satılmasından sonra İİK'nın 135. maddesi gereğince bu yerden tahliyesinin mümkün bulunmadığını ileri sürmüş ve İcra Müdürlüğünce gönderilen tahliye emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

  İİK'nın 135/2. maddesi gereğince, ihale ile satılan taşınmazdaki 3. kişinin tahliyesinin önlenmesi için, adı geçenin hacizden önceki tarihi taşıyan resmi bir belge ile düzenlenen kira akdine dayanması zorunludur.

  Vergi kaydı, sigorta belgesi, elektrik makbuzu gibi kayıt ve belgeler İİK'nın 135/2. maddesinde öngörülen anlamda kiracılık sıfatını kanıtlayan "resmi belge" sayılamaz. (Talih Uyar, Tahliye, 1987, sayfa 738) (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra İflas Hukuku El Kitabı, 2004, sayfa 581)

  Somut olayda, davacının sunduğu 01.11.2003 tarihli kira sözleşmesi adi nitelikte olduğu gibi, ekli muhtasar beyanname ve tahakkuk fişleri de yukarıda anılan kurala uygun resmi belge niteliğinde değildir.

  O halde şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

  Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA