kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/26269 E., 2010/8801 K.
 • FAİZE İTİRAZ

   

 • 5335 S. BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞ... [ Madde 14 ]
 • 3095 S. KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN [ Madde 1 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 18.06.2009 tarih, 5322-13370 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  5335 Sayılı Kanun'un 14.maddesi ile 3095 Sayılı Kanun'un 1.maddesi değiştirilmiş olup, maddede ki reeskont oranı ibaresi kaldırılmış ve 01.05.2005 tarihinden itibaren yasal faiz oranı %12 olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, karar tarihi olan 07.03.2008 tarihi itibariyle 3095 Sayılı Yasa'nın 1.maddesinde reeskont ibaresi bulunmadığından ilamda hüküm altına alınan reeskont faizinin, anılan yasanın 1.maddesinde düzenlenen yasal faiz olduğunun kabulüne imkan yoktur. HGK'nun 08.10.1997 tarih 1997/12-517 E, 1997/776 K. sayılı kararında ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Hüküm içeriğinin aynen infazı zorunludur. İcra mahkemesince, ilamın infaz edilecek kısmı yorum yolu ile belirlenemez. Bu ilke gereği ilamda hüküm altına alınan reeskont faizi oranının TC.M..... B.....'nın reeskont işlemlerinde uyguladığı iskonto oranının olduğu kabul edilmelidir. 03.03.2010 tarih 2010/12-124 E. sayılı Hukuk Genel Kurulu Kararı bu görüş benimsendiğinden dairenin uygulamasından dönülmüştür. Yargılama sırasında yukarıda açıklanan ilkelere uygun olarak hesaplama yapan bilirkişi Niyazi Koca'nın 26.01.2008 tarihli raporuna itibar edilerek ve taleple sınırlı olarak şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yasal faiz oranlarına göre hesaplama yapan bilirkişi raporuna itibar edilerek sonuca gidilmesi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 18.06.2009 tarih 2009/5322 E., 13370 K. sayılı kararının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.04.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA