kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/19915 E., 2010/646 K.
 • KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 91 ]
 • 1163 S. KOOPERATİFLER KANUNU [ Madde 29 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu S…

  … C…

  … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  1-Müdahilin,30.4.2008 tarihli dilekçesinde, "borçtan, otuzu aşkın üyenin hisseleri oranında sorumlu olması gerekirken " şeklindeki beyanlarının Humk. Md.91 vd. maddeleri gereği "dolaylı ikrar" olarak kabul edilmesi nedeniyle yerinde olmayan temyiz itirazının reddine

  2- Borçlu Saffet Can' ın temyiz itirazının incelenmesinde;

  Borçlu şikayetinde, aleyhlerinde alınmış bir ilam olmadığı halde takip yapıldığını ileri sürerek takibin iptalini istemiştir. Mahkemece, bu şikayet teknik bir konu olmadığı ve hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuku bilgi ile çözülmesi gereken bir sorun olduğu halde bilirkişiye müracaat edilerek alınan rapor çerçevesinde, şikayetin kısmen kabulüne karar verildiği görülmektedir.

  Takip konusu ilam incelendiğinde, müşteki borçlu S…

  … C…

  …' ın taraf olmadığı ve aleyhine hüküm kurulmadığı halde, alacaklı tarafından aleyhine ilamlı takip yapıldığı görülmektedir. Bir ilam, ancak taraflarını bağlar ve 1163 sayılı Kooperatifler yasasının 29. maddesi gereğince "Anasözleşmede, kooperatifin varlığının borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, ortaklarının da şahsen ve sınırsız olarak sorumlu tutulacakları hüküm altına alınabilir. Bu takdirde alacaklılar kooperatifin iflası veya diğer sebeplerle dağılması halinde alacaklarını tamamen sağlayamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortakları zincirleme ve bütün varlıklarıyla sorumlu olurlar." Mahkemece kooperatif üyelerinin sorumluluğunun nevini tespit bakımından Kooperatif ana sözleşmesi de incelenmemiştir.

  Takip konusu ilamda taraf olmayan borçlu müşteki hakkında ilamlı takip yapılması doğru olmayıp şikayetin kabulü gerekirken reddi doğru değildir.

  SONUÇ : Borçlu S…

  … C…

  …'ın temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 18.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA