kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/24195 E., 2010/6048 K.
 • HACZİN KESİNLEŞMESİ
 • İHTİYATİ HACİZ
 • SATIŞ İSTEME SÜRESİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 106 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın bozulmasını mutazammın 01.06.2009 tarih, 2009/4192-11692 Karar sayılı Daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya

  Sonuç: Alacaklı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 01.06.2009 tarih ve 2009/4192 Esas, 2009/11692 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nm 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 16.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Hacizli taşınır mallar için satış isteme süreleri İİK'nın 106. maddesine göre hacizden itibaren 1 yıldır. Hükümde yazılı hacizden kasıt kesin hacizdir. İhtiyati haciz sahibi alacaklılar, hacizlerin kesin hacze dönüşmedikçe satış isteyemeyeceklerinden bunlar hakkında İİK'nın 106. maddesinde yazılı satış isteme süreleri İİK'nın 108. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemez. Bu halde satış isteme süreleri ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten başlar.

  Somut olayda borçluya ait menkullerin 24.11.2006 tarihinde ihtiyati haciz kararına dayalı olarak haczedildiği örnek (10) ödeme emrinin İstanbul Altıncı İcra Mahkemesi'nin 29.01.2007 tarih 2007/148 Esas, 2007/113 sayılı kararı ile iptal edildiği, bu karar sonrasında borçluya 26.06.2007 tarihinde yeniden ödeme emri tebliğ edildiği, ihtiyati haczin kesin hacze dönüştüğü tarihten itibaren 1 yıllık yasal süre içinde alacaklı vekilinin 12.12.2007 tarihinde satış talebinde bulunduğu ve 16.06.2008 tarihinde satış avansını yatırdığı görülmektedir. Süresi içinde usule uygun satış talebi söz konusu olup, haciz düşmemiştir. Geçerli hacze dayalı olarak 11.09.2008 tarihinde yapılan menkul ihalesi usul ve yasaya uygun olup, başkaca ihalenin feshi nedeni görülmediğinden icra mahkemesinin ihalenin feshi talebinin reddi kararı usul ve kanuna uygundur. Dairemizce mahkeme kararının onanması yerine menkul haczinin düştüğü gerekçesi ile ihalenin feshi kararı verilmesine yönelik bozma kararı isabetsiz olup, alacaklı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü gerekmiştir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 01.06.2009 tarih ve 2009/4192 Esas, 2009/11692 Karar sayılı bozma ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nm 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 16.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA