kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2010/2525 E., 2010/4693 K.
 • İHAENİN FESHİ
 • SATIŞIN TEBLİĞİ

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 127 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  İİK'nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Bu işlemin yapılmamış olması başlıbaşına ihalenin feshi nedenidir. Anılan maddede borçluya satış ilanının tebliği zorunlu kılınmış olup, satışı yapılan taşınmazın maliki olması koşulu öngörülmemiştir.

  Somut olayda ihalenin feshini isteyen N…

  … K…

  …..'nun hissedar muris E…

  ….. K…

  ……'nun oğlu olduğu dosyaya konulu Söğüt Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 13/06/1995 tarih, 1995/84-73 sayılı veraset ilamından anlaşılmaktadır. Hissedar muris E…

  ….. K…

  …… adına çıkarılan satış ilanı tebliği, 12/05/2008 tarihinde gösterilen adreste tanınmadığından bahisle bila tebliğ iade olunmuştur. Ancak bu tarihte E…

  ….. K…

  …… ölüdür (ölüm tarihi 21/05/1995) ve ihaleye ilişkin satış ilanının ilgililerine hiç tebliğ edilmediği tespit edilmiştir.

  Bu durumda mirasçılar takibe dahil edilerek, belirtilen yasal lazimeler yerine getirilerek satışın gerçekleştirilmesi gerekirken yasal prosedürler tamamlanmadan yapılan ihale usulsüz olup, feshi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02/03/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA