kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2009/22323 E., 2010/4367 K.
 • İLAM NİTELİĞİNDE BELGE

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 38 ]
 • 1581 S. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU [ Madde 12 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti İçinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  1581 sayılı Kanun'un 12. maddesi, "kooperatiflerin kredi ile ilgili alacak senetleriyle kayıtları ve her türlü taahhütname ve sözleşmeler ortağın oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle ihtiyar heyetleri tarafından parasız olarak tasdik olunur. Bu suretle tasdik olunan senetler ve belgeler İİK'nın 38. maddesinde yazılı belgeler hükmündedir" açıklamasını getirmiştir. İİK'nın 38. maddesi ise "mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borcu ikrarını havi re'sen tanzim edilen noter senetleri ve temyiz kefalet numuneleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir."

  Somut olayda, alacaklının 1863 sayılı B... Tarım Kredi Kooperatifinin 683 nolu 15.11.2002 tarihli, 31.10.2003 vadeli müşterek ve müteselsil kredi borç senedine istinaden borçlular hakkında ilamlı icra yoluyla takip yaptığı görülmüştür. Mahkemece takibe konu yapılan kredi borç senetlerinin yukarıda belirtilen 1581 sayılı Yasa'nın 12. maddesinde belirtilen tasdik şartlarını içermediğinden ilam niteliğinde olmadığı gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmiştir. Dayanak senedin alacaklı tarafından mahkemeye sunulan nüshasında imza ve mühürlerin-bulunduğu görülmektedir. Mahkemece yapılacak iş; dayanak senedin aslı getirtilerek tasdik imza ve mühürlerinin köy ihtiyar heyeti tarafından atılıp atılmadığı tespit edildikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesinden ibarettir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA