kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2010/13310 E., 2011/1884 K.
 • KÖY MALININ HACZİ

   

 • 442 S. KÖY KANUNU [ Madde 8 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 74 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  442 Sayılı Köy Kanunu'nun 8. maddesi ile (Kanunun karşısında devlet malı gibi) korunacağı hükme bağlanmış olan köy orta malı, köy tüzel kişiliğinin taşınır ve taşınmaz tüm mallarını kapsayan bir kavramdır. Buna göre köye ait taşınır ve taşınmaz malların haczi mümkün değildir. 30.05.1940 tarih ve 21/36 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında da köy orta mallarının haczedilemeyeceği kabul edilmiştir. Ancak, köyün malvarlığından kaynaklanan akar niteliğindeki özel gelirleri anılan madde kapsamına girmeyeceğinden haczi kabildir. Buna göre köy kahvesinin kira gelirinin haczinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.

  O halde mahkemece haciz konulan banka hesaplarına ilişkin hesap ekstreleri getirtilip, gerektiğinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, hesaptaki paraların niteliği tesbit edildikten sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile haczin kaldırılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

  Kabule göre de; borçlu vekilinin icra mahkemesine başvurusu hacizlerin kaldırılması istemine ilişkin olduğu halde mahkemece HUMK. nun 74.maddesine aykırı olarak talep aşılmak suretiyle ve herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın takibin iptaline karar verilmesi doğru değildir.

  SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA