kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2011/20069 E., 2011/17587 K.
 • BELEDİYEYE AİT MALLARIN HACZİ
 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ

   

 • 5393 S. BELEDİYE KANUNU [ Madde 15 ]
 • 2981 S. İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UY... [ Madde 1 ]
 • 3194 S. İMAR KANUNU [ Madde 1 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Kamulaştırma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5999 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na eklenen geçici 6. maddesinde; "Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlar veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek sureti ile malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebi ile malik tarafından ilgili idarede tazminat talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi esastır." düzenlemesine yer verilmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise; "Bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebi ile idarelerin mal, hak ve alacaklarının haczedilemeyeceği" düzenlenmiştir.

  25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesinde; "Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süre ile geçerli olmak üzere 04.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 6. maddesi hükmü, 04.11.1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el atma işlemlerine de uygulanır..." hükmü düzenlenmiştir.

  Belirtilen kanun maddeleri uyarınca sadece kamulaştırmasız el atmadan doğan tazminatın tahsili için idarelerin mal, hak ve alacakları haczedilemeyecektir. Somut olayda, takip konusu ilamda kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat alacağına hükmedilmemiş olup, tersine 2981 sayılı ve 3194 sayılı Yasalar uyarınca yapılan imar uygulaması sonucu tesis edilen ipotek bedellerinin artırımına ilişkindir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hükümler uyarınca borçlu belediyenin mallarının haczinin mümkün olmadığından bahsedilemez.

  Mahkemece, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesi uyarınca, haciz konulan borçluya ait banka hesaplarındaki paraların vergi, resim, harç niteliğinde olup olmadıkları veya fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığı banka hesap dökümleri ve belediyeye ait defter ve kayıtları bilirkişi marifeti ile incelenmek sureti ile tespit edilerek oluşacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır. Bu konuda mahkemece yaptırılan 22.03.2011 tarihli rapor hüküm vermeye elverişli olmadığından, bilirkişiden yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak yeniden ek rapor alınmalıdır.

  Mahkemece, 5393 sayılı Kanun'un 15/son maddesine dayalı bir araş-tırma yapmaksızın olayda uygulama alanı bulunmayan 2942 sayılı Kanun'un geçici 6. maddesi ve 6111 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesine dayalı olarak şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

  S o n u ç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 04.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA