kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12. Hukuk Dairesi 2010/20612 E., 2011/1121 K.
 • MÜRACAAT HAKKI
 • PROTESTO

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 490 ]

  "İçtihat Metni"

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu C…

  … U…

  ….. vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

  Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

  TTK.nun 690.maddesi göndermesi ile bonolarda da uygulanması gereken aynı kanunun 626 ve 642/2 maddeleri gereğince hamilin, lehtara müracaat edebilmesi yasal süresi içerisinde, senet keşidecisinin protesto edilmesine bağlıdır. Alacaklı hamil, anılan madde koşullarında protesto keşide etmeksizin lehtar olan itiraz eden borçluyu takip edemez. Zira, keşideci protesto edilmediği için lehtara karşı müracaat hakkını kaybeder.

  Somut olayda, takip talepnamesine, takip dayanağı bonoya ilişkin protesto evrakı eklenmediği gibi alacaklı tarafından yargılama sırasında da sunulmamıştır.

  O halde, mahkemece, takip dayanağı bonoya ilişkin protesto belgesinin alacaklı vekilinden istenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

  SONUÇ : Borçlu C... U.... vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 17/02/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA