kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/12432 E., 2006/12819 K.
 • EKSİK İNCELEME
 • FAİZ

   

 • 3095 S. KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN [ Madde 4 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada Mersin Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 17.06.2005 tarih ve 2005/410-2005/417 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılardan Triton Navigator Gemisi taşıyanına izafeten N…

  …. Denizcilik Tic.Ltd.Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkili tarafından nakliyat sigorta poliçesi yapılan cam emtiasının 1 no'lu davalı tarafından taşınması sırasında hasarlı olarak teslim edildiğini, hasar miktarının sigortalıya ödendiğini, 2 nolu davalının hasara ait teminat mektubu verdiğini ileri sürerek, 150.506.789 İtalyan liretinin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalıların ayrı ayrı vekilleri vekili, davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 144.122.257. İtalyan liretinin dava tarihinden itibaren yıllık %14 faizi ile davalılardan tahsiline ilişkin olarak verilen karar Dairemizce bozulmuş, bozma kararına uyularak, davalılardan Triton Navigator Gemisi P&I Kulübü (Assuranceforeningen Gard Service) aleyhine açılan davanın reddine, diğer davalı yönünden ise; davanın kısmen kabulüyle, 144.122.257 İtalyan Liretinin ödeme günündeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsiline, ödeme gününde bulunacak Türk Lirası karşılığı için de, dava tarihinden itibaren değişen oranlarda reeskont faizi uygulanmasına karar verilmiştir.

  Kararı, davalılardan Triton Navigator Gemisi Taşıyanı Trıton Shipping'e izafeten acentesi N…

  …. Denizcilik Ltd. Şti. vekili temyiz etmiştir.

  1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalılardan Triton Navigator Gemisi Taşıyanı Trıton Shipping'e izafeten acentesi N…

  ….Denizcilik Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

  2- Dairemiz'in bozma ilamında uygulanacak faize ilişkin olarak, "3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi gözetilmek suretiyle Devlet Bankalarının faiz oranının sorularak tatbiki gerekirken yazılı olduğu şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle karar bozulmuş olup, mahkemece bu karara uyulmuş, ancak, devlet bankalarının İtalyan Liretine uyguladığı faiz oranı sorulmadan ve bozma ilamına yanlış anlam verilerek, 144.122.257 İtalyan Liretinin ödeme günündeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsiline, ödeme gününde bulunacak Türk Lirası karşılığı için de, dava tarihinden itibaren değişen oranlarda reeskont faizi uygulanmasına karar verilmiştir.

  Bu durumda, mahkemece, bozma ilamımız ve 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesinin, "sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır" hükmü gözetilerek karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

  SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalılardan Triton Navigator Gemisi Taşıyanı Trıton Shipping'e izafeten acentesi N…

  …. Denizcilik Ltd. Şti. vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile kararın, temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 05.12.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA