kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/424 E., 2006/1250 K.
 • HUKUKİ ÖZLÜK HAKLARI

   

 • 657 S. DEVLET MEMURLARI KANUNU [ Madde 28 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada Ordu Asliye 2.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 27.09.2004 tarih ve 2004/133-2004/264 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkilinin davalı S.S. Ordu Fındık Satış Kooperatifi'nin 2003 yılı seçimlerinde yönetim kurulu yedek üyesi, davalı T....'in de asıl üyesi olarak seçildiğini, davalı T....'in G.... Belediyesi'nde memur olarak çalıştığını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca bu göreve seçilmesinin mümkün olmadığını ileri sürerek, davalı T....'in yönetim kurulu üyeliğinin düşürülmesini, müvekkilinin yönetim kurulu asıl üyeliğine hak kazandığının tespitini, kongre tarihinden itibaren özlük haklarının tanınmasını talep ve dava etmiştir.

  Davalılardan T.... Ş... ve diğer davalılar vekili davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, 30.11.2002 tarihli genel kurul toplantısında davalı T....'in yönetim kurulu asıl üyeliğine, davacının da 1. sırada yedek üyeliğine seçildiğini, G..... Belediyesi'nde yazı işleri görevinde bulunan davalı Talip'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesine göre davalının bu görevi yapamayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

  Kararı, davalılardan T.... Ş...ve diğer davalılar vekili temyiz etmiştir.

  Dava, 1163 sayılı Yasa'dan kaynaklanmakta olup, yukarıda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere davacı, davalılardan Ordu Fındık Satış Kooperatifi'nin 2003 yılında yapılan genel kurul toplantısında davalılardan T.... Ş..'in yönetim kurulu asil üyeliğine, kendisinin ise yönetim kurulu yedek üyeliğine seçildiğini, T.... Ş...'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur olması nedeniyle anılan Yasa'nın 28 nci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyeceğini ileri sürerek, davalı T.... Ş...'in davalılardan Ordu Fındık Tarım Satış Kooperatifi yönetim kurulu üyeliğinin düşürülmesine, müvekkilinin yönetim kurulu asıl üyesi olmaya hak kazandığının tesbitine ve genel kurul tarihinden itibaren maddi ve hukuki özlük haklarının tanınması için işbu davayı açmıştır.

  Devlet Memurları Kanunu'nun 28 nci maddesine göre memurlar ticaret ortaklıklarında müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği yapamayacakları gibi, 4578 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun'un 8 nci maddesi uyarınca da devlet memurları yönetim kurulu üyesi olamazlar.

  Bu itibarla mahkemenin bu yöne ilişkin gerekçesi yerinde ise de mahkemece, davacının ortağı bulunduğu kooperatifin yerine geçilerek davalı T.... Ş...'in üyeliğinin düşürülmesine, davacının asil üyeliği kazandığının tesbitine ve genel kurul tarihinden itibaren ( üstelik bu bakımdan davacı herhangi bir emek ve mesai harcamadığı halde) maddi ve hukuki özlük haklarının tanımasına karar verilemez. Bu itibarla mahkemece davacının talebi içerisinde davalı T.... Ş...'in seçimine ilişkin genel kurul kararının yok hükmünde olduğunun tesbiti talebinin de mevcut olduğu kabul edilerek davanın sadece bu kapsamda ve ayrıca da sadece davalı T.... Ş... ve davalı Ordu Fındık Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü bakımından kabulüne karar verilmek gerekirken, diğer davalı üst birliğe yöneltilen husumetin hangi bakımdan kabul edildiğinin gerekçeleri gösterilmeden anılan davalıyı kapsayacak şekilde yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, hükmün bu nedenle davalılar yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı T.... Ş... ve diğer davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 30.01.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA