kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/10836 E., 2006/11735 K.
 • KUSURLU OLAN KİMSEYE KARŞI DAVA HAKKI

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 1338 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada Bakırköy Asliye 3.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 19.04.2005 tarih ve 2000/398-2005/122 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılardan sigorta vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacılar vekili, müvekkilerinin murisi R.B.'ın davalıların maliki, sürücüsü, taşıma şirketi otobüs zorunlu koltuk ve trafik sigortacısı oldukları aracın içinde yolcu iken, 18.03.2000 tarihinde meydana gelen kazada öldüğünü ileri sürerek, şimdilik toplam 500.000.000.-TL maddi tazminatın, sigorta dışındaki davalılardan 10.000.000.000.-TL manevi tazminatın, ıslah dilekçesi ile 6.500.000.000.-TL daha maddi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiş, 22.12.2004 tarihli dilekçe ile davalılardan M…

  …. Turizm Ltd. Şti., H.K. ve H.Z. aleyhine açtıkları maddi ve manevi tazminata ilişkin davayı atiye terk ettiklerini belirtmiştir.

  Davalılardan İ.Sigorta A.Ş. vekili davanın reddini istemiştir.

  Diğer davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, dosya kapsamına, benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalılardan M…

  …. Turizm Ltd. Şti., H.E. ve H.Z. aleyhine açılan davada karar verilmesine yer olmadığına, davalılardan İ..Sigorta A.Ş. aleyhine açılan davanın ise bu davalının ZMSS limiti olan 7.000.000.000.-TL üzerinden davanın kabulüne, faizin bu davalıya keşide edilen ihtarnamenin tebliğ edildiği tarihten başlamasına karar verilmiştir.

  Kararı, davalılardan İ. Sigorta A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davalılardan İ.Sigorta A.Ş.'nin Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası sözleşmesine dayanarak yaptığı ödemenin bir tazminat ödemesi değil, bir meblağ ödemesi olmasına, TTK.'nun 1338 nci maddesinde açıkça hükme bağlanmamakla birlikte, Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası sözleşmesi uyarınca ödenen meblağ dışında, hak sahiplerinin gerçek zararları bakımından zarar sorumluları ve Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortacısından tazminat talep edebilecek olmalarına, davacıların davalarını davalılardan İ. Sigorta A.Ş.'ye Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası sözleşmesine dayanarak açmış olmalarına göre, davalılardan İhlas Sigorta A.Ş. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılardan İ. Sigorta A.Ş. vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 14.11.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA