kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/9421 E., 2006/10000 K.
 • BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HATALI OLMASI

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 455 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 456 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 457 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada Fethiye Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 26.01.2005 tarih ve 2001/542-2003/424 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı K…

  …. Turz. A.Ş. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı Orman idare vekili; müvekkil idare tarafından davalılardan A…

  …. Adi Komandit Şti'ne Fethiye İlçesi, Ölüdeniz mevkiinde 4720 m2 taşınmazın kiraya verildiğini, aynı yerin diğer davalı şirket tarafından da kullanıldığını, davalıların kullanma bedellerini ödemediklerini ileri sürerek 79.804.580.723 TL'nin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalılar vekilleri; davayı kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

  Mahkemece; alınan bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalı K…

  … A.Ş. aleyhine açılan davanın kabulü ile 63.912.254.482 TL'nin temerrüt faizi ile tahsiline, davalı A…

  ….. Adi Komandit Şti aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile 15.437.121.485 TL'nin temerrüt faizi ile tahsiline ilişkin karar verilmiştir.

  Karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

  Davalı K…

  … Turizm A.Ş. vekili; bilirkişi raporunda müvekkil şirket yönünden %48,10 katsayı oranına göre hesaplama yapılması gerekirken %76 üzerinden hesaplama yapılmasının müvekkil şirket yönünden mağduriyete neden olduğunu ileri sürerek kararın bu şekilde tavzihini talep etmiş, mahkemece; hükmün gayet açık, anlaşılabilir ve her hangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde uygulanabilir nitelikte olduğu ve tavzih şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle tavzih talebinin reddine ilişkin verilen kararı, davalı K…

  … Turizm A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

  Tavzih; bir hükmün anlaşılmayacak biçimde müphem bulunması veya açıklıkla anlaşılamaz (gayri vazıh) veya çelişik (mutenakız) fıkraları taşıması durumunda hükümdeki gerçek anlamın meydana çıkarılması amacıyla başvurulan yasal bir yoldur. Hükmün açıklanması (tavzihi) yoluyla kesinleşmiş hüküm sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez. HUMK'nın 455'nci maddesinde hükümlerin hangi hallerde tavzihinin istenebileceği, 456 ve 457/2'nci maddelerinde tavzih talebini içerir dilekçenin karşı tarafa tebliğ edileceği ve mahkemece lüzum görülmesi halinde duruşma yapılarak karar verileceği belirtilmiştir.

  Somut olayda, davalı vekilinin talebi bilirkişi raporundaki hesap hatasının düzeltilmesi istemine ilişkin olup, bu istem, hükme yeni bir unsur ilave edilmesi niteliğindedir. HUMK'nın 455'nci maddesindeki düzenleme göz önüne alındığında, davalı isteminin tavzih yoluyla karşılanmasına yasal olanak yoktur.

  Bu itibarla, mahkemenin tavzih isteminin reddine ilişkin gerekçesi isabetli görülmekle, davalılardan K…

  …. Turizm A.Ş vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle tavzih isteminin reddine ilişkin kararın onanması gerekmiştir.

  SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı K…

  …. Turizm A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.00 YTL bakiye harcın temyiz isteyen davalı K…

  …. Turz. A.Ş.' den alınmasına, 09.10.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA