kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/7411 E., 2006/8038 K.
 • OBJEKTİF İMKANSIZLIK

   

 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 117 ]
 • 818 S. BORÇLAR KANUNU [ Madde 384 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (…

  … Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 17.02.2005 tarih ve 2004/324-2005/89 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı-karşı davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi Zeki ile Ö... Yayınları'nı temsil eden Vedat arasında sağlığında bir telif ücreti sözleşmesi yapıldığını, muris Zeki'nin sözleşme gereği yüklendiği edimini yerine getirdiğini, telif ücretinin ilk 1/3'lük kısmı olan 2.000.000.000.- TL'nin kitaplar davalıya teslim edildiğinde müvekkillerinin murisine ödendiğini, ancak kalan 4.000.000.000.- TL'nin yapılan başvurulara rağmen ödenmediğini, hazırlanan kitapların bir takım bahanelerle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na sunulmamasının sözleşmenin açıkça ihlâli niteliğinde bulunduğunu ileri sürerek davalı yayımcının sözleşmeden fiilen vazgeçmiş olduğu nazara alınarak sözleşmenin 8. maddesi uyarınca kararlaştırılan telif ücretinin beş katını ödemeye mahkûm edilmesine, fazlaya ait hakları saklı tutularak, şimdilik bu bedelin 5.000.000.000.- TL'nin karar altına alınmasına, davalının sözleşmeden cayması nedeniyle müvekkillerinin uğradığı elem ve üzüntünün giderilmesi için müvekkillerinin her birine 2.000.000.000.- TL manevi tazminat ödenmesine, maddi ve manevi tazminatlara temerrüt tarihinden itibaren faiz uygulanmasına; karşı davaya yanıtında ise, davalının yerinde olmayan itirazlarının reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, davacıların murisi tarafından hazırlanan çalışmanın eksik ve hatalarla malûl olup, müfredata ve yönetmelik hükümlerine uygun bulunmadığını, bu hali ile Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul şansı olmayan bir metinden ibaret kaldığını, murisin eseri süresinde tamamlayıp teslim edemediğinden herhangi bir alacağı doğmadığını, vefat sonucu da neşir mukavelesinin yasa gereği münfesih olduğunu, bu nedenlerle davacıların müvekkilinin sözleşmeden vazgeçtiğinden bahisle tazminat istemelerinin haklı olmadığı gibi, manevi tazminat istemlerinin de tamamen yersiz bulunduğunu savunarak davanın reddine, karşı davada ise, müvekkilinin davacıların murisine sözleşmeye konu işin yapılacağı umuduyla sözleşme tarihinde 2.000.000.000.- TL avans verdiğini, murisin sözleşmeye konu işi zamanında ve tam olarak yerine getiremediğinden bu bedele hak kazanmadığını ileri sürerek murise ödenen söz konusu avans miktarının faiziyle birlikte mirasçıları olan davacılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, yapılan çalışmanın yayıncının kullanamayacağı ve adalet ölçülerine göre kabule zorlanamayacağı derecede noksan bulunduğu, düzeltme ve noksanların giderilme çalışmaları sırasında yazarın vefat ettiği, yani sözleşmenin yapılmasından sonra, fakat, ifadan önce sözleşmenin yerine getirilmesinin objektif olarak imkânsız hale geldiği gerekçesiyle asıl davanın reddine, karşı davanın ise kabulüne karar verilmiştir.

  Kararı, davacı-karşı davalılar vekili temyiz etmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı-karşı davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı-karşı davalılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 12,20 YTL temyiz ilâm harcının temyiz edenden alınmasına, 06.07.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA