kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/13982 E., 2006/557 K.
 • HAKSIZ REKABETTE BULUNMA
 • KAMU YARARI DÜŞÜNCESİ

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 56 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 01.03.2004 tarih ve 2002/756 - 2004/185 sayılı kararın Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 24.01.2006 gününde davacı avukatı İçim ile davalı avukatı Yunus gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı.

  Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı, davalının İzmit Körfezi'nde Eskihisar Topçular ve Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat arasında feribot çalıştırdığını, Körfez'de sadece davalı feribotları çalışırken diğer hatlarda özel sektör feribotlarının da çalıştığını, davalı işletmece Körfez hattı taşıma ücretlerine aynı dönemde % 100 artış yaptığı halde Boğaz hatlarının ücretlerini 1999 yılından beri dondurarak haksız rekabet yaratırken diğer yandan da özel feribot seferlerini iptal ettirmeye çalışarak haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin önlenmesini, sonuçlarının ortadan kaldırılmasını ve tazminat haklarının saklı tutulmasını talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, zamanaşımı ve esastan davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının farklı hatlarda hizmet verdiği gemi ücretlerine farklı zamanlarda ve farklı oranlarda ücret arttırımı uyguladığı, bunu yaparken coğrafi konumu, sosyal ve politik gereklilikler, hizmetin düzenli yürümesi ve kamu yararı gibi hususları dikkate aldığı, kamu kuruluşlarının verdiği hizmet gereği bunları gözetmesinin kaçınılmaz olduğu, aynı alanda hizmet veren özel sektörü değil kamu yararını önde tutmasının makul olduğu, davalının hakim durumunu kötüye kullanılması anlamında yıkıcı fiyat uygulaması ya da haksız rekabet oluşturacak eyleminin saptanamadığı, daha iyi hizmet çabasının haksız rekabet olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

  Dava dilekçesinde TTK.nun 56 ncı maddesinde tanımlanan aldatıcı hareket veya iyiniyet kurallarına aykırı diğer yollarla iktisadi rekabetin her türlü kötüye kullanılmasını ifade eden haksız rekabet oluşturucu hallerin sayıldığı izleyen maddede belirtilen nedenlerin herhangi birisine dayanılmadığı gibi ispat da edilememiş olması karşısında davacı iddialarının münhasıran 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 6/II-a bentlerinde belirtilen piyasada edinilmiş hakim durumun sektördeki diğer girişimci ve firmalara karşı yıkıcı fiyat politikası uygulanarak kötüye kullanıldığına ilişkin olduğunun kabulünün zorunlu bulunmasına, esasen bu olgulara dayanılarak yapılan başvuruların Rekabet Kurumu tarafından incelemeye alınmasına, inceleme sonucu verilen ilk karara karşı davacı tarafça Danıştay nezdinde temyiz yoluna başvurulmuş olmasına nazaran davanın görev yönünden reddi yerine esasa girilerek karar verilmesi doğru değilse de karar sonucu bakımından doğru olduğundan yerel mahkeme kararının bu gerekçeyle onanması gerekmiştir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, takdir edilen 450.00 YTL duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 2.10 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 26.01.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA