kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/588 E., 2006/338 K.
 • TAZMİNAT
 • TRAFİK KAZASİ

   

 • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 8 ]
 • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 108 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Eskişehir Asliye Birinci Hukuk Mahkemesince verilen 04.11.2004 tarih ve 2004/46-2004/377 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkiline ait ve Ü... Sigorta AŞ.'ne trafik sigorta poliçe-siyle sigortalı aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle karşı araç malikinin kendi aracında meydana gelen hasar için önce sigorta şirketine karşı dava açtığını, bu davanın sigorta aleyhine sonuçlandığını, Ü... Sigorta'nın iflası üzerine alacak tahsil edilemediğinden daha sonra müvekkili aleyhine yeniden dava açıldığını, bu dava sonucunda müvekkilinin icra dosyasına faiz ve masraflarla birlikte toplam 1.350.000.000 TL ödemek zorunda kaldığını, bu paranın rücuen tahsili için davalıya yapılan başvurunun sonuçsuz kaldığını ileri sürerek anılan meblağın 12.05.2003 ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı vekili, müflis sigorta şirketinin müvekkiline devrinin söz konusu olmadığını, aralarında halefiyet ilişkisi bulunmadığını, ancak sigortanın iflasından sonra KTK'nun 108/ç ve Karayolu Trafik Sigortası Yönetmeliği'nin 8/e maddesi çerçevesinde poliçe teminatı dahilinde tazminatın müvekkilince karşılanacağını, bu nedenle müflis sigorta şirketi aleyhine hükmedilen tazminatın aynen talep edilmesinin mümkün olmadığını, Yönetmeliğin 11, 12 ve 13. maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli belgelerin gönderilmesi durumunda şartları oluşmuşsa poliçe teminat limiti kapsamında kalan zararın ödenebileceğini savunmuştur.

  Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının 522.372.800 TL asıl alacak, 527.523.975 TL işlemiş faiz ve 287.438.206 TL masraf olmak üzere toplam 1.337.334.981 TL alacağı olduğu gerekçesiyle bu meblağın asıl alacağa dava tarihinden itibaren yasal fafz yürütülmek suretiyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

  Dava, trafik kazası nedeniyle Garanti Fonundan tazminat istemine ilişkindir. Davalının temerrüdünün, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nün 8. ve 108. maddelerine göre çıkartılmış bulunan Karayolları Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde belirlenmesi gerekir.

  Sözü edilen yönetmeliğin 13. ve 14. madde hükümlerine göre, Fona başvuruda bu maddelerde belirtilen bir takım belgelerin başvuruya eklenmesi zorunlu kılınmış ve Fon tarafından bu belgelerin incelenmesi sonucu koşullan oluştuğu takdirde tazminatın ödenebileceği öngörülmüştür.

  Mahkemece, davacının dava açmadan önce, Fona yapmış olduğu başvurunun anılan Yönetmeliğin 13. ve 14. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi ve Fonun temerrüt tarihinin buna göre belirlenmesi gerekirken dava dışı müflis Ü... Sigorta AŞ aleyhine açılan tazminat davasında dava dilekçesinin bu sigorta şirketine tebliği tarihi olan 27.10.2001 'den itibaren temerrüt faizine ve yönetmeliğin 8. maddesi kapsamı dışında kalan yargılama giderlerine hükmedilmesi hatalı olmuş ve kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.01.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA