kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/10206 E., 2007/13240 K.
 • KOOPERATİF
 • ÜYELİKTEN İHRAÇ

   

 • 1163 S. KOOPERATİFLER KANUNU [ Madde 27 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Kadıköy Asliye İkinci Ticaret Mahkemesi)'nce verilen 10.07.2006 tarih ve 2005/227-2006/471 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkilinin davalı kooperatifin üyesi iken parasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle ihraç edildiğini, oysa müvekkilinin borcunun bulunmadığını ileri sürerek, ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, iki ihtara rağmen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle haklı olarak davacının ihraç edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, ihtarnamelerde davacının gerçek borcunun üzerinde borç istenildiği ve istenen borcun hangi aylara ait ve miktarının ne olduğunun açık bir şekilde belirtilmediği, bu nedenle ihtarnamelerin usulsüz olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne, ihraç karannın iptaline karar verilmiştir.

  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

  Dava, ihraç kararının iptali istemine ilişkindir.

  1163 sayılı Kooperatifler Yasası'nın 27. maddesi hükmü gereğince mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortakların, yapılan ihtarlara rağmen 10 günlük ve 1 aylık sürelerde borcunu yerine getirmediği takdirde üyelikten çıkarılacağı öngörülmüştür. Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, ihtarlarda belirtilen borcun gerçek borcu yansıtması, ihtar edilen borç ile gerçek borç arasında fahiş bir farkın bulunmaması gerekir.

  Bilirkişi raporuna göre, birinci ve ikinci ihtarnamede davacının 32.000 DEM ve 3.323 YTL borçlu olduğu belirtilerek bu miktarlar davacıdan talep edilmiş ise de, gerçek borcun 32.000 DEM ve 3.083 YTL olduğu, davalı kooperatifin davacıdan gerçek borcun üzerinde alacak talep ettiği belirtilmiş ve mahkemece de bu gerekçe Ne ihtarnamelerin geçersiz olduğu kabul edilerek yazılı şekilde karar verilmiştir.

  Oysa, ihtarnamelerde istenen borç, gerçek borçtan miktar olarak fazla ise de, aradaki bu farkın gerçek borç miktarına oranla fahiş ve ortağın ödemesini engelleyecek biçimde yüksek gösterme boyutunda olmadığı, kaldı ki, davacının da hiç borcu olmadığını iddia ederek ödeme yapmadığı gözönüne alınarak, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin haran isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA