kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/7645 E., 2007/10526 K.
 • YABANCI PLAKALI ARAÇ
 • YEŞİL KART SİGORTASI

   

 • 2675 S. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKIN... [ Madde 24 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Antalya Asliye Birinci Ticaret Mahkemesi)'nce verilen 03.02.2006 tarih ve 2002/615-2006/28 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı sigorta şirketi vekili ile Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, asıl ve birleşen davada, müvekkillerinin murislerinin içinde bulunduğu davalıya sigortalı aracın karıştığı kazada, müvekkillerinin murisleri Abdurrahman ve Muzaffer'in vefat ettiklerini ileri sürerek, ölen her bir muris için sigorta poliçesinde yazılı teminat olan 50.000 DM'nin Türk Lirası karşılığı 34.842.000.000 TL'nin ayrı ayrı temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalı sigorta vekili, yetki ve işbölümü itirazı ile birlikte, müvekkilinin sorumluluğunun kaza başına poliçe teminatı olan azami 50.000 DM ile sınırlı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

  Davalı sigorta şirketine izafeten dava açılan Türkiye Motorlu Taşıt Büro vekili, talebin yolcu kaza sigortasına ilişkin olduğunu, yeşil kart sigortasına yönelik talebin bulunmadığını, bu nedenle müvekkilinin sorumlu olmadığını savunarak, husumet yokluğu nedeniyle davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, asıl ve birleşen davanın kısmen kabulü ile, sigorta poliçesinde yazılı ölüm teminatı olan 50.000 DM'nin her bir muris için ayrı ayrı dava tarihindeki TL karşılığının, temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

  Kararı, davalı sigorta şirketi vekili ile Türkiye Motorlu Taşıt Büro vekili temyiz etmiştir.

  1- Dava, davalı sigorta şirketine sigortalı yabancı plakalı aracın Türkiye'de yapmış olduğu kaza sonucu içinde yolcu olarak bulunan davalıların murislerinin ölümü nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.

  Davalılardan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre, yabancı plakalı araçların Türkiye'de karıştıkları kazalarda şayet geçerli yeşil kart sigortaları mevcutsa, yeşil kart sigortacılarına izafeten kusur esasına göre, kaza tarihindeki sigorta limitleri dahilinde sebebiyet verilen zararlar karşılanacaktır. Bir başka deyişle, yeşil kart sigorta poliçesi, o ülkede düzenlenmiş zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi gibi kabul edilecektir.

  Somut olayda, davacılar vekili, müvekkillerinin murislerinin ölümü nedeniyle sigorta poliçesinde yolcu kaza sigortası teminatı olan 50.000 DM'nin Türk Lirası karşılığının her bir ölen kişi için ayrı ayrı davalı sigorta şirketine S izafeten Motorlu Taşıt Bürosu'ndan tahsilini talep etmiştir. Ancak, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu geçerli bir yeşil kart sigortası var ise, meydana gelen zarardan kusur esasına göre, kaza tarihindeki zorunlu trafik sigortası teminatı limitiyle sınırlı olarak sorumludur. Oysa, davacılar vekili, sigorta poliçesinde yazılı yolcu kaza sigortası teminatını talep etmiş olup, Türkiye Motorlu Taşro Büro vekili, talebin yeşil kart sigorta teminatına yönelik olmadığı, bu nedenle

  yabancı sigorta şirketine izafeten davanın kendilerine yöneltilemeyeceğini, davalı sigorta şirketi vekili ise, poliçe teminatı olan 50.000 DM'nin kaza başına azami sorumluluk miktarı olduğunu savunmuşlardır. Mahkemece, bilirkişi raporuna göre, poliçede yazılı yolcu kaza sigortası teminatı olan 50.000 DM'nin her bir ölen için ayrı ayrı tahsiline karar verilmiş ise de, varılan bu sonuç yeterli bir inceleme ve araştırmaya dayalı değildir.

  Bu durumda, uyuşmazlığın çözümünde belirleyici unsur olan merkezi Almanya'daki davalı sigorta şirketinin düzenlediği sigorta poliçesi ile verilen sigorta güvencesinin kapsamı ve niteliğinin ne olduğu net ve kesin bir açıklıkta saptanması gerekmektedir.

  Bu bakımdan, MÖHUK'un 24. maddesindeki düzenleme de dikkate alınarak, söz konusu poliçenin aslı, özel-genel şartları ile tüm eklerinin özgün metinleri ile buna ilişkin Alman yasaları ve varsa diğer mevzuatın getirtilip, Türkçe tercümeleri yapıldıktan sonra poliçenin kapsamı ve niteliği ile teminatın ne olduğunun, iddia ve savunmalar gözönüne alınarak, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'na izafeten davanın açılıp açılamayacağının sigorta uygulamacısı ve sigorta hukuku öğretim üyelerinden oluşturulacak -tercihen Almanca'ya ve Alman Sigorta Hukuku'na vakıf- bilirkişi kurulundan rapor alındıktan sonra, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

  2- Bozma neden ve şekline göre davalı sigorta şirketi vekili ile Türkiye Motorlu Taşıt Büro vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

  Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı sigorta şirketi vekili ile Türkiye Motorlu Taşıt Büro vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı şirket ve Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yararına (BOZULMASINA), 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 10.07.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA