kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/7475 E., 2007/10513 K.
 • BONO
 • SEBEBSİZ İKTSAP
 • ZAMANAŞIMI

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 644 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 661 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Zonguldak Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 12.10.2005 tarih ve 2005/167-2005/206 sayılı kararın duruşmalı olarak Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan, dava konusu meblağ 11.830.00 YTL'nin altında bulunduğundan HUMK'nın 3156 sayılı Kanunla değişik 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin reddiyle tetkikatm evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, davalıların murisi tarafından düzenlenen bononun ciro yolu ile müvekkiline geçtiğini, keşidecinin ölümünden habersiz olan müvekkilinin başlattığı icra takibinin mahkemece iptaline karar verildiğini, mirası reddetmeyen davalıların borçtan sorumlu olduklarını ileri sürerek, 7.550 YTL'nin davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalılar vekili, senetteki imzanın müvekkillerinin murisine ait olmadığını, davanın zamanaşımına uğradığını savunarak davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, davaya konu bononun vade tarihinin 05.02.2001 olup, 3 yıllık zamanaşımı süresinin 06.02.2004 tarihinde dolduğu, TTK'nın 644. maddesine göre açılan alacak davasının senet zamanaşımı süresinin dolmasından itibaren bir yıl içerisinde açılması gerektiği, bu davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmamış olduğu gerekçesiyle, hak düşürücü süre içerisinde açılmayan davanın reddine karar verilmiştir.

  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve bu davanın TTK'nın 644. maddesine dayalı olarak açılıp, sonuçlandırılmış bulunmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın (ONANMASINA), bakiye 1.90 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09.07.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA