kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/8117 E., 2007/10435 K.
 • GENEL KURUL KARARININ İPTALİ
 • KOOPERATİF

   

 • 1163 S. KOOPERATİFLER KANUNU [ Madde 53 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (İzmir İkinci Sulh Hukuk Mahkemesiyle verilen 01.05.2006 tarih ve 2006/321-655 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, davalı kooperatifin 16.10.1998 tarihli yönetim kurulu kararıyla müvekkilinin (3.000.000.000) TL ödeyerek A Blok 28/A no'lu dükkan için borçsuz olarak ortaklığa kabul edildiğini, 17.03.2002 tarihli genel kurul toplantısında dükkan sahibi ortaklardan bir defaya mahsus olmak üzere (500.000.000) TL tahsiline karar verildiğini, bu miktarın müvekkilince ödendiğini, bu kez 17.07.2005 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında tekrar sadece dükkan sahibi ortaklardan (3.000) YTL ek katılım payı alınmasına karar verildiğini, müvekkilinin ihtirazi kayıtla bu meblağı da ödediğini, 17.03.2002 tarihli genel kurul kararıyla dükkan sahibi ortaklar yararına oluşan kazanılmış hakkı ortadan kaldıran 17.07.2005 tarihli genel kurul kararının tüm ortaklar yönünden mutlak butlanla batıl olduğunu ileri sürerek, (3.000) YTL'nin temerrüt faiziyle birlikte davalıdan istirdadını talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, 17.07.2005 tarihli genel kurul toplantısında alınan kararların iptali için yargı yoluna başvurulmaması suretiyle kesinleştiği, daha önce alınan 17.03.2002 tarihli genel kurul kararının ve davacının bu kararda belirtilen miktarı ödemiş olmasının, kesinleşen genel kurul kararını etkileyen bir yönünün bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre ve hem 17.03.2002 hem de dava konusu 17.07.2005 tarihli genel kurul toplantılarında dükkan sahibi ortaklardan tahsiline karar verilen alacağın genel giderler için talep edilmiş olması ve kazanılmış hakları ihlalin söz konusu olmaması karşısında, dava konusu 17.07.2005 tarihli genel kurul kararının yoklukla malul değil, iptal edilebilir nitelikte bir karar olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile, kararının onanması gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile, kararın (ONANMASINA), bakiye temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09.07.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA