kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/7467 E., 2007/10413 K.
 • KOOPERATİF
 • YÖNETİM KURULU KARARININ İPTALİ

   

 • 1163 S. KOOPERATİFLER KANUNU [ Madde 5 ]
 • 1163 S. KOOPERATİFLER KANUNU [ Madde 59 ]
 • 1163 S. KOOPERATİFLER KANUNU [ Madde 4 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Kütahya Asliye İkinci Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 26.04.2006 tarih ve 2005/162-2006/170 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava HUMK'nm 3494 sayılı Kanun'la değişik 348/1. maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle tetkikatın evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı, davalı kooperatif tarafından ihale ile satılan H Blok 3 numaralı ticari depoyu satın alıp, kooperatife ortak olduğunu, ancak kooperatifin 20.05.2005 tarihli ihtarı ile ortaklığının sona erdiği ve depo ile ilgili devir işleminin iptal edildiğinin bildirildiğini, kararın yasalara aykırı olduğunu ileri sürerek, kooperatif yönetim kurulunun 16.05.2005 gün ve 46 sayılı kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

  Davalı vekili, duruşmada davanın reddini talep etmiştir.

  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulü ile davalı kooperatifin 16.05.2005 gün ve 46 sayılı kararındaki "F Blok 6 nolu ticari deponun davacıya devrine ilişkin işlemin iptaline" şeklindeki kararın iptaline karar verilmiştir.

  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dava, kooperatifçe yapılan ihale ile satılan işyerlerinin (depo) devrinin iptaline dair yönetim kurulu kararının iptali istemine ilişkindir. Her ne kadar mahkemece, uyuşmazlık, ihraç kararının iptali olarak nitelendirilmiş ve buna göre yazılı şekilde hüküm kurulmuş ise de; alınan yönetim kurulu kararının niteliğine göre, uyuşmazlık, esasen ihalenin feshi niteliğinde bir yönetim kurulu kararının iptali davasıdır. Diğer yandan, kooperatif yönetim kurulu kararlarının, kural olarak doğrudan açılacak dava ile iptalinin istenilmesi mümkün değil ise de; davaya konu yönetim kurulu kararı, davacıların kişisel durumlarını ilgilendirdiğinden, bu davanın dinlenilmesi mümkündür.

  Bu açıklamalara göre, somut olaya dönüldüğünde, mahkemece yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru değil ise de; kooperatif anasözleşmesinin 16. maddesinde deponun devrinin iptali olarak gösterilen hususlar ihraç nedeni sayılmamıştır. Bu durumda, aradaki sözleşme ilişkisinde öngörülmeyen bir gerekçeye dayanılarak, yönetim kurulu kararı ile anılan devrin iptaline karar verilmesi doğru değildir.

  Bu itibarla, her ne kadar mahkemenin gerekçesi yerinde değil ise de; yukarıda açıklanan nedenlerle, sonucu itibarıyla doğru olan hükmün, açıklanan bu değişik gerekçeyle onanması gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, sonucu itibariyle doğru olan kararın, açıklanan değişik gerekçeyle (ONANMASINA), 09.07.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA