kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/6236 E., 2006/9039 K.
 • HİSSE SENEDİNİN BEDELİNİN TAHSİLİ
 • HİSSE SENEDİNİN SATIN ALINMASI

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 8. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 10.02.2005 tarih ve 2003/1309-2005/94 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi duruşmalı olarak davalılar vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 19.09.2006 gününde davacı avukatı M.E. ile davalılardan M…

  …Haber Yatırım ve Tic. A.Ş. avukatı N.Ö. ve diğer davalılar avukatı Ö.T. gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkilinin 33.000 Lot hisse senedini sahibi olduğu S…

  …. Yayıncılık A.Ş.nin A Grubu imtiyazlı hisse senetlerinin %50'si, toplam sermayenin ise %15,93'ünü temsil eden hisse senetlerinin 19.10.2000 tarihinde M…

  …Yatırım A.Ş. dışındaki davalılarca, 19.12.2000 tarihinde ise aynı payların M…

  ….A.Ş. tarafından iktisap edildiğini, bu iktisap ile şirketin yönetim hakimiyetinin değiştiğini, SPK.nun Seri IV. No:8 tebliğinin 17 nci maddesi gereğince çağrı yoluyla hisse senedi toplaması, blok veya münferit alımlar yada herhangi bir yöntemle tek başına veya birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının %25'ine veya daha fazlasına, yada bu oranla bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü sağlayan paylara sahip olanların, diğer ortaklara ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunmakla yüküm olduklarını ileri sürerek, davalıların blok hisse alımında ödedikleri beher hisse başına 3.250 TL.den az olmamak üzere çağrı zorunluluğunun doğduğu tarihten fiilen hisse senetlerinin geri alacakları tarihe kadar hesaplanacak ticari reeskont faizi ile birlikte 16.250.000.000 TL.nın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalılar vekilleri, davacının devir tarihinde pay sahiplerini kanıtlamasının aktif dava ehliyetinin varlığı açısından zorunlu olduğunu, payların davalılar arasında da devredilmiş olması nedeniyle pasif husumetin tespiti gerektiğini, zamanaşımının gerçekleştiğini, devir bedelinin gerçeğe uygunluğunun belirlenmesi ve davalılar arasındaki devir bedelinin talebe esas alınamayacağını, faiz isteminin yerinde olmadığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.

  Mahkemece, toplanan kanıtlara göre, dava dışı Sabah Yayıncılık A.Ş.deki M…

  …. Holding A.Ş.ne ait A Grubu nama yazılı hisselerin %15,93'lük kısmının satışı ile Park Grubuna dahil şirketler ve gerçek kişi davalıların eline geçtiği, pay devri ile birlikte şirketteki yönetim yapısının %50 oranında değiştiği ve sekiz kişilik yönetim kurulunun 4 üyesinin pay devralan davalılara geçtiği, SPK.nun Seri IV. 8 numaralı tebliğinin 17 nci maddesi ile tek başına veya birlikte hareket ettiği kişiler ile beraber doğrudan veya dolaylı olarak hisse alımı suretiyle ortaklık sermayesinin veya oy haklarının %25'ine veya daha fazlasına yada bu oranla bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü sağlayan paylara sahip oranla diğer ortaklara ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunmakla yükümlü oldukları, davalı MTM Yatırım A.Ş.nin sonradan bu payları diğer davalılardan devralmasının, Park Grubu tarafından payları devredilen şirketin zarara uğratılması sonucunda S…

  …. Yayıncılık A.Ş.ni fonlama niteliğinde olup, her zaman fonları geri çekme ihtimali bulunduğundan çağrı yükümlülüğü bulunmadığı, davacının hisse senetlerini elinde bulundurması nedeniyle ne zaman hisse sahibi olduğunun önemi bulunmadığı gerekçesiyle MTM Yatırım A.Ş. hakkındaki davanın reddine, diğer davalılar hakkında ise kabulüne 16.250.000.000 TL.nın 19.10.2000 tarihinden itibaren reeskont oranı üzerinden faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

  Kararı, aleyhine hüküm kurulan davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

  1-Dava, halka açık anonim şirketin pay devirleri nedeniyle SPK tebliği gereğince diğer pay sahiplerinin paylarının da satın alınması yönündeki çağrı yükümlülüğüne uyulmadığı iddiasıyla açılmış hisse senetlerinin satın alınması yada bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

  Dava dışı S…

  ….Yayıncılık A.Ş.nin ana sözleşmesinin 7 nci maddesinde, şirket yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının A grubu nama yazılı hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçileceği belirtilmiştir. M…

  … Haber Yatırım A.Ş. dışındaki diğer davalılar 19.10.2000 tarihinde A grubunun %50'sine ve toplam sermayesinin ise %15,93'üne tekabül etmektedir. Bu davalılar devraldıkları hisselerini 19.12.2000 tarihinde davalı M…

  …Haber A.Ş.ne devretmiş ve ortaklıktan ayrılmışlardır. Davacının hisse sahipliği ise 12.08.2003 tarihlidir.

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4 Numara 8 sayılı Tebliği'nin 17 nci maddesine göre bir ortaklığın sermayesinin %25 veya daha fazlasına yada bu oranla bağlı olmaksızın yönetim kontrolü sağlayan paylara doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması durumunda diğer pay sahiplerinin paylarının satın alınması için çağrıda bulunulması gerekmektedir. Somut olayda ise davalılarca devralanın pay oranı %25'i geçmediği gibi, yönetim kontrolünü sağlayacak bir oranda da değildir. Ayrıca, çağrı yükümlülüğünün doğduğu şartlar oluşmuş olsa bile, bu yükümlülüğün doğduğu tarihte davacının pay sahibi olması da gerekmektedir. Nitekim, gerek Danıştay 10. Dairesi'nin 17.05.2004 tarihli kararı, gerekse Dairemiz'in 2005/923 esas 2006/1567 karar sayılı ilamlarında da, davalılarca devralınan hisse oranları itibariyle SPK tebliğinde öngörülen çağrı yükümlülüğünün doğmadığı belirtilmiştir.

  O halde mahkemece, davanın reddine karar vermek gerekir iken, yazılı gerekçeyle temyiz eden davalılar açısından kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmediğinden, kararın bozulması gerekmiştir.

  2-Bozma neden ve şekline göre, temyiz edenler vekillerinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

  SONUÇ. Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalılar yararına BOZULMASINA, 2 numaralı bentte açıklanan nedenlerle diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, takdir edilen 450.00.-YTL duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak temyiz eden davalılara verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalılara iadesine, 21.09.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA