kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/6034 E., 2006/8963 K.
 • MADDİ ZARARIN TAZMİNİ

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 801 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 806 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 22.12.2004 tarih ve 2003/1140-2004/1529 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi duruşmalı olarak taraflar vekilleri tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 19.09.2006 gününde davalı avukatı S.E. gelip, davacı avukatı tebligata rağmen gelmediğinden, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacılar vekili, müvekkili gerçek kişilerin davacı şirketi temsilen 25.10.2002-30.10.2002 tarihleri arasında Çin'de yapılacak fuara katılmak üzere davalının 24.10.2002 tarihli İstanbul-Bangogk seferi ile Bangogk'a gitmek için 2 adet bilet ayırttıklarını, fakat söz konusu seferin overbook olması nedeni ile vaktinde uçamadıklarını ve fuara zamanında katılamadıklarını, bu suretle davacıların zarara uğradıklarını ileri sürerek, TTK.'nun 801.maddesi gereğince 6.720.-USD maddi ve davacı şirket için (50.000.000.000)TL, şirket ortakları gerçek kişi davacıların her biri için (25.000.000.000)TL olmak üzere toplam (100.000.000.000)TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, davacı gerçek kişilerin 24.10.2002 tarihinde yerlerinin okeyli olarak kayıtlı olmasına rağmen seyahatleri gerçekleştirilememiş ise de, ertesi gün seyahatlerinin sağlandığını, olayda manevi tazminat isteminin koşullarının oluşmadığını, davacılar vekilinin iddiasının aksine TTK.'nun 801.maddesinin dava konusu taşımaya uygulanmasının mümkün olmadığını, maddi zararın yeterli belgelerle kanıtlanmasının gerektiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, 24.10.2002 tarihinde davalıya ait uçakla davalı şirketin uçakta bulunan yer sayısından fazla yer satışı yapması nedeniyle, biletlerini daha önce alan davacıların seyahati gerçekleştiremediği ve 1 gün gecikmeyle Bangkok'a ulaşabildikleri, TTK.'nun 801.maddesi hükmüne göre davacıların uçak bileti bedelinin 3 misli maddi tazminat talep hakları bulunduğu, gerçek kişi davacıların beklemenin yarattığı gerginlik, eziyet, moral bozukluğu, fuara geç katılımın sıkıntısı nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği, BK.'nun 49.maddesi koşullarının oluştuğu gerekçeleriyle (6720)USD maddi ve her bir gerçek kişi davacı yönünden (1.000.000.000)TL manevi tazminatın 09.03.2003 temerrüt tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, davacı V…

  … Büro Mak.Ltd.Şti.'nin davalı aleyhine açmış olduğu manevi tazminat davasının reddine karar verilmiştir.

  Karar, davalı vekili ile katılma yoluyla davacılar vekilince temyiz edilmiştir.

  Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve somut olayda iki günü aşan bir gecikme söz konusu olmadığı için TTK.'nun 801.maddesinin uygulanması kabiliyeti yok ise de, aynı sonuca TTK.'nun 806/3.maddesi uyarınca varılmasının mümkün olmasına göre, yapılan yanlışlık sonuca etkili görülmediğinden taraflar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraflar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, takdir edilen 450.00.-YTL duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 1.00.-YTL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan, aşağıda yazılı bakiye 316.74.-YTL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 19.09.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA