kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2005/13309 E., 2007/837 K.
 • TÜZEL KİŞİLİĞİN YENİDEN İHYASI

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 438 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada Sivas Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 05.07.2005 tarih ve 2005/105 - 2005/207 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar Ticaret Sicil Memurluğu ile Osman ve arkadaşları tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacılar vekili, S.S.M…

  …Yapı Kooperatifi'nin müvekkillerine kesinleşmiş mahkeme kararı ile 25.000,00 YTL borcunun bulunduğunu, ancak anılan kooperatifin tasfiyesine karar verildiğini, davalı şahısların kooperatifin tasfiye memuru olduklarını ileri sürerek S.S.M…

  … Yapı Kooperatifi'nin tasfiyesine ilişkin işlemin kaldırılarak tüzel kişiliğinin yeniden kazandırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalılar davanın reddini istemişlerdir.

  Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre ihyası istenen kooperatifin 09.11.2001 tarihinde ticaret sicilinden silindiği, ölümlü iş kazasının ise 22.03.1995 tarihinde meydana geldiği gerekçesiyle davalı Ticaret Odası Başkanlığı aleyhine açılan davanın reddine, diğer davalılar hakkında açılan davanın ise kabulü ile S.S.M…

  …Yapı Kooperatifinin tüzel kişiliğinin yeniden ihyasına karar verilmiştir.

  Kararı, davalılar Ticaret Sicil Memurluğu ile Osman . ve arkadaşları temyiz etmiştir.

  1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre temyiz eden davalılar Osman Günay ve arkadaşlarının tüm, davalı Sivas Ticaret Sicili Memurluğu'nun ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

  2-Dava, ticaret sicilinden terkin edilen kooperatifin tüzel kişiliğinin yeniden ihyası istemine ilişkindir.Tüzel kişiliğin kazanılmasının ticaret siciline tescil ile mümkün olmasına göre Ticaret Sicil Memurluğu tüzel kişiliğin ihyasına ilişkin davalarda yasal hasım konumunda bulunmaktadır.Bu itibarla, davanın açılmasına sebebiyet vermeyip de davanın niteliği gereği kendisine husumet düşen sicil memurluğunun davanın kabulüne karar verilmesi halinde yargılama giderleri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bu yönden davalı sicil memurluğu yararına bozulması gerekirse de yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün anılan yönden HUMK'nun 438/7.maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

  SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz eden davalılar Osman Günay ve arkadaşlarının tüm,davalı Ticaret Sicil Memurluğu'nun ise diğer temyiz itirazlarının REDDİNE; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Ticaret Sicil Memurluğu'nun temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasındaki harç,vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalılardan alınmasına ilişkin kısımlarına "davalılardan alınmasına" ibaresinden sonra gelmek üzere "(Davalı Ticaret Sicil Memurluğu ile hakkındaki dava reddedilen Ticaret Odası Başkanlığı dışında kalan diğer davalılardan)"şeklinde parantez içinde gösterilmek suretiyle yapılacak açıklamanın hüküm fıkrasına ilavesi ile kararın temyiz eden davalı Ticaret Sicil Memurluğu yararına DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.90 YTL. temyiz ilam harcının temyiz eden davalılar Osman Güney ve arkadaşlarından alınmasına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden Ticaret Sicil Memurluğu'na iadesine, 25.01.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA