kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2007/12875 E., 2007/16957 K.
 • TAKİBİN İPTALİ
 • USULİ KAZANILMIŞ HAK

   

 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 16 ]
 • 2004 S. İCRA VE İFLAS KANUNU [ Madde 17 ]
 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 436 ]

  "İçtihat Metni"

  Mahalli mahkemece verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

  Alacaklı vekili tarafından (Bakırköy Beşinci Asliye Hukuk Mahkemesi)'nin 2000/210 esas, 2004/34 karar sayılı 12.02.2004 karar tarihli ilamına dayalı olarak ilamlı icra takibine geçildiği ve borçluya örnek 4-5 nolu icra emri tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

  Yargıtay Onbeşinci Hukuk Dairesi'nin 2005/4522-4815 sayılı 21.09.2005 tarihli ilamı ile, davalının (borçlunun) sair temyiz itirazlarının reddedilerek, ilamın borçlu yararına kısmen bozulduğu, Bakırköy Beşinci Asliye Hukuk Mahkemesince de bozma ilamı doğrultusunda ilamın bozma kapsamı dışında kalan hüküm bölümlerinin 02.11.2005 tarihinde kesinleştiğinin 20.02.2007 tarihinde ilama şerh verildiği anlaşılmaktadır.

  Açık bir onama hükmü bulunmasa dahi taleplerden biri veya daha fazlası hakkındaki yerel mahkeme kararına ilişkin temyiz itirazları Yargıtay'ca ret edilmiş ve böylece kararın o bölümü bozma kapsamı dışında bırakılmış ise, ret edilen temyiz itirazlarının bulunduğu karar bölümü onanmış sayılır. (Prof. Dr. Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 4. Baskı, 1984, Cilt 4, sahife 3421) (HGK 25.03.1992 tarih ve 1992/2-121 E., 1992/197 K.) (HGK 23.10.2002 tarih ve 2002/11-633 E., 2002/847 K.)

  Somut olayda, hükmün bozma kapsamı dışında kalan ve kesinleşen bölümleri icra takibine konu edildiğine göre, mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile takibin ve icra emrinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

  Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 25.09.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA