kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/12916 E., 2007/15617 K.
 • EKSİK İNCELEME İLE KURULMUŞ HÜKÜM
 • MALİ HAKLARIN KORUNMASI
 • YABANCI MÜZİK ESERLERİ SAHİBİ

   

 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 57 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 58 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20.06.2006 tarih ve 2004/164-2006/178 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M....... L...tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkilinin yerli eser sahipleri ve Sacem ile yapılan sözleşme uyarınca yabancı müzik eserleri sahiplerinin, mali haklarının korunması, takibi ve tahsili yetkisine sahip olduğunu, davalıya ait otelde müvekkilinin koruması altında olan yerli ve yabancı eser sahiplerine ait müzik eserlerinin oda, lobi, asansör, bar, yemek salonu vs. mekanlar da canlı/veya mekanik vasıtalarla yasal kullanım izni alınmaksızın ve mali hak bedelleri ödenmeksizin kullanıldığının belirlendiğini ileri sürerek, haksız ve hukuka aykırı kullanımın tespitini, olası tecavüzlerin önlenmesini, şimdilik 1.000-USD., 3.6.2004 tarihli ıslah dilekçesi ile de 13295.-USD maddi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, davanın zamanaşımı, usul ve esastan reddini savunmuştur.

  Mahkemece, kısmen kabulüne dair verilen karar Dairemizce bozulmuş, bozmaya uyulmuş, çalındığı belirtilen bir kısım şarkıların takip hakkının dosya arasında sözleşmesi bulunmayan A...., P... gibi farklı Meslek Birliklerine ait olduğu, davacının S.... koruması altında bulunan eserler için dava açmak hak ve yetkisine sahip olmakla beraber SACEM’in hangi eserler üzerinde hak sahibi olduğu kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

  Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

  1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

  2- Dava; M.... üyesi yerli ve yabancı müzik eserleri sahiplerinin, müzik eserlerinin davalı tarafından izinsiz kullanılmasından kaynaklanan haksız ve hukuka aykırı kullanımın tespiti, muhtemel tecavüzlerin önlenmesi ve mali hak bedelinin tahsili istemlerine ilişkin olup, mahkemece, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

  Oysa, davacı M.... ile dava dışı S.... arasında imzalanan Karşılıklı Temsilcilik Sözleşmesi çerçevesinde S.... repertuarındaki eserlerin Türkiye’de davacı tarafından korunabileceği kuşkusuz ve bu husus mahkemenin de kabulünde olup, SACEM’e üye olan hangi eser sahiplerinin hangi eserleri için S....’e yetki verildiği konusunda davacı tarafça kanıt olarak anılan sözleşme ve CAE çıktılarına dayanılmıştır. Ne var ki,mahkemece, anılan sözleşme ve bir çok hak izleme kuruluşu tarafından ortak kullanıldığı iddia edilen WWWL CD-ROM’dan alındığı belirtilen tüm CAE çıktılarındaki eserler denetime elverişli bir şekilde birlikte değerlendirilmeden eksik inceleme ile yazılı sonuca varılmıştır.

  Bu durumda, mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, aralarında bilgisayar uzmanının da bulunduğu uyuşmazlık konusunda uzman yeni bir bilirkişi kurulu oluşturularak, WWWL CD-ROM’dan alındığı belirtilen CAE çıktılarının veri tabanı niteliğinde olup olmadığının belirlenmesi, davacı meslek birliğindeki bilgisayar kayıtları ve veri tabanı üzerinde inceleme yaptırılıp, anılan sözleşme ile birlikte denetime elverişli bir şekilde değerlendirilmesi, böylelikle S....’in dava konusu eserler üzerinde hak sahibi olup olmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu yönden eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

  SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 10.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA