kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/7876 E., 2007/15295 K.
 • ESER SAHİBİ
 • KORUMA SÜRESİ
 • MALİ HAKLARIN DEVRİ

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 434 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 51 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 57 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 27 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 29 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10.02.2006 tarih ve 2003/1229-2006/33 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davacılar vekili ile davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 04.12.2007 gününde davacı avukatı A....... Ş..... ile davalı avukatı A.... M.K........ gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi G..... G....... tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkillerinin murisi ile davalı arasında düzenlenen 13.07.1994 tarihli sözleşme ile murise ait 118 yerli filmin kimi haklarının davalıya verildiğini, filmlerin tamamının 1974 yılı ve öncesinde üretilmiş ve alenileşmiş olup, yapımcısı, ilk tespitleri gerçekleştireni ve eser sahibinin muris olduğunu, davalının sözleşmenin verdiği sınırlı hak ve yetkilere uymadığını, FSEK.nun bazı maddelerini değiştiren 4630 S.K.nun eser sahibine sağladığı mali hakları ve bağlantılı hakları red ve inkar ettiğini, sözleşme tarihinde filmlerin 20 yıllık koruma sürelerinin dolmuş olduğunu dolayısıyla mali hakların devrinin söz konusu olamayacağını, koruma sürelerinin uzatılmasından eser sahibinin yararlanacağını, bu hususların davalıya ihtar edilmesine rağmen kabul edilmediğini ileri sürerek, filmlerin tüm mali haklarının, FSEK 80.madde uyarınca bağlantılı hakların ve filmlerin DVD ve VCD formatında çoğaltılması ve her türlü pazarlanması haklarının müvekkillerine ait bulunduğunun tespitini, tecavüzün önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, muris ile yapılan sözleşmenin geçerliliğini koruduğunu, kanunlarda yapılan değişikliklerin davacılar, hak vermeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, tüm filmlerin eser sahipliğinin murise ait olduğu, davalı ile sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuata göre koruma süresi dolan eserler üzerinde murisin mali hakları mevcut olmadığından sözleşme ile kendisine ait olmayan hakları davalıya devretmesi batıldır. Bu durumda davalının verdiği bedeli ve eser sahibinin de verdiği filmleri geri isteme hakkı bulunduğu, sözleşmenin yapıldığı tarihte koruma süresi dolmayan eserler yönünden sözleşme geçerli olduğundan bu filmler yönünden de 20 yıllık koruma süresinin dolumundan itibaren hakların davacıya ait olduğunun tespiti gerektiği sonucuna varılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

  Kararı, davalı vekili ile davacılar vekili temyiz etmiştir.

  1-Temyiz dilekçesinin verilme usulü HUMK' nun 434.maddesinde açıklanmış olup, buna göre temyiz dilekçesinin temyiz defterine kayıt ettirilip, temyiz harcının yatırılmış olması gerekmektedir. Davacılar vekili tarafından bu işlemler yapılmaksızın verilmiş temyiz dilekçesinin inceleme kabiliyeti bulunmaması nedeniyle temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

  2-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelerle, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, eğer üzerindeki mali hakların belli bir süre belirtilmeksizin başkalarına devrine ilişkin sözleşmenin geçerlilik süresinin, sözleşmenin yapıldığı 13.07.1994 tarihinde yürürlükte bulunan 5846 sayılı FSEK.nun 29. maddesinde açıklanan sinema eserlerinin aleniyet tarihinden itibaren 20 yılılk koruma süresi ile sınırlı bulunmasına, aynı yasanın 59 . maddesi uyarınca koruma süresi sona erdikten sonra devralan kişinin sahibi bulunduğu mali hakların sona ereceğinin tabi bulunmasına ve 51. maddesine göre de, ileride çıkarılacak mevzuatla koruma süresinin uzatılmasından doğacak yetkilerden eser sahibi veya eğer sahibi ölmüş ise 63.madde gereğince mirasçıları yararlanacağından, davacı şirketin, davalıların murisi olan eser sahibi ile yaptığı ve 1974 tarihinde aleniyet kazanan sinema eserleri üzerindeki mali hakların devrine ilişkin 13.07.1994 tarihli sözleşmeye dayalı olarak 21.02.2001 tarih ve 4630 /16 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı FSEK' nun 27.maddesi ile uzatılan koruma süresinden istifadesinin mümkün bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

  SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, takdir edilen 500.00 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 0.90 YTL. temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 04.12.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA