kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/12564 E., 2007/14906 K.
 • HAKSI REKABET
 • MANEVİ TAZMİNAT

   

 • 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 7 ]
 • 556 S. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KA... [ Madde 9 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 57 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 58 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 3. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 20/04/2006 tarih ve 2004/279-2006/146 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi B...... Ş..... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili,müvekkilinin kırmızı pul biber üretip pazarladığını,Türk Gıda Kodeksi’ne göre bu tüketim maddesinde en çok 0,0005 mg/kg oranında kanserojen madde ‘

  ‘Aflotoksin’ olması gerektiğini, müvekkilinin uzun uğraşlar sonucu bu sorunu çözdüğünü,yatırımlar yaptığını,ürettiği kırmızı pul biberlerinde anılan maddeyi kabul edilir oranlara çektiğini,çalışmalarından dolayı ‘

  ‘TÜBİTAK Özel Başarı Ödülü’ ile ‘

  ‘ASO Ürün Geliştirme Özel Ödülü’ne layık görüldüğünü,ancak çalışmalarının karşılıksız kaldığını,bu çalışmalar dolayısıyla pahalıya mal olan ürünlerin piyasada rağbet görmediğini, büyük marketlerin dahi ‘

  ‘Aflotoksin’ gerçeğine dikkat etmediklerini,ucuz ve zararlı maddeyi taşıyan pul biberleri tercih ettiklerini,davalının ürünlerinde de yasal sınırların üzerinde ‘

  ‘Aflotoksin’ tespit edildiğini, bu durumun haksız rekabet teşkil ettiğini ileri sürerek,haksız rekabetin tespitine,önlenmesine, 11.250.000.000 TL maddi ve 2.500.000.000 TL manevi tazminatın tahsiline ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili,müvekkilinin ISO 9002 belgesine sahip bulunduğunu,iddiaların tamamının yersiz olduğunu,pul biber üretiminin başkaları tarafından yapıldığını,müvekkilinin paketleme yaparak piyasaya sunduğunu,gıda kodeksine uygunluğunun raporlarla sabit olduğunu,haksız rekabet koşullarının bulunmadığını savunarak,davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece,iddia,savunma,toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre,davalının Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı şekilde ‘

  ‘Aflotoksin’ içeren pul biberi emtiasını piyasaya sunduğu, eyleminin TTK’nun 57/10 maddesi uyarınca haksız rekabet teşkil ettiği,tarafların uyuşmazlık konusu döneme ilişkin olarak zarar ettikleri,aynı alanda faaliyet gösteren sayısız firma olduğu,davacı zararının, tek başına davalı eyleminden kaynaklanmadığı ve illiyet bağının kanıtlanmadığı gerekçesiyle,davanın kısmen kabulüne,davalının haksız rekabetinin tespiti ile önlenmesine,hükmün ilanına,diğer istemlerin reddine karar verilmiştir.

  Kararı,taraf vekilleri temyiz etmiştir.

  1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere,mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davalının Türk Gıda Kodeksi’ne aykırı şekilde piyasaya ‘

  ‘Aflotoksin’ içerir şekilde kırmızı pul biber sunduğunun tespit edilmiş olmasına,bu durumun TTK’nun 57/10 ncu maddesi uyarınca haksız rekabet teşkil etmesine göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamları dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

  2-Dava, haksız rekabetin tespiti,önlenmesi,maddi ve manevi tazminatların istemlerine ilişkindir. Davacı vekili,haksız rekabetin tespit ve önlenmesi yanında maddi tazminat da talep etmiştir.TTK.nun 58-d maddesinde haksız rekabet fiilinden zarar görenin maddi tazminat da talep edebileceği hükme bağlanmıştır.Mahkemece yazılı gerekçe ile davacı tarafın maddi tazminat istemi ret edilmiştir.Ancak, davalının haksız rekabette bulunduğu doğru olarak tespit edilmiştir.Davacının,bu eylem nedeniyle zarara uğradığı sabittir.Ne var ki,davacı zarar tutarını ispat edememiştir.Bu durum karşısında,BK’nun 42 nci maddesi dikkate alınarak davacı yararına uygun tutarda maddi tazminata karar verilmesi gerekirken,yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş,kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.

  3-Ayrıca, davacı vekili manevi tazminat da talep etmiştir.TTK’nun 58-e maddesi hükmünün yollama yaptığı BK nun 49 ncu maddesinde açıklanan şartların varlığı halinde haksız rekabete maruz kalan yararına manevi tazminatın da hüküm altına alınması gerekir.3444 sayılı Yasa ile değişik BK.nun 49 ncu maddesi uyarınca,manevi tazminat için hukuka aykırılığın varlığı yeterli olup,ayrıca kusurun özel bir kasta veya ağırlığa bağlı olması şart değildir.O halde,tarafların aynı alanda faaliyette bulunduğu ve davalı eyleminin hukuka aykırılığı tespit edildiğine göre,somut olayın özellikleri de dikkate alınarak uygun miktarda manevi tazminatın hüküm altına alınmaması da yanlış olmuş,kararın bu yönüyle de davacı yararına bozulması gerekmiştir.

  4-Kabul şekli bakımından da;davanın kısmen kabulüne karar verilmesine rağmen yazılı şekilde tüm yargılama giderlerinden dolayı davalının sorumlu tutulması da doğru görülmemiş,kararın bu yönüyle davalı yararına bozulması gerekmiştir.

  SONUÇ:Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edenlere iadesine, 26.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA