kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/6776 E., 2007/14566 K.
 • MALİ HAKLARI KULLANMA YETKİSİ
 • MALİ HAKLARIN DEVRİ
 • TECAVÜZÜN REF'İ VE TAZMİNAT

   

 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 52 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 58 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 66 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 68 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 70 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 80 ]
 • 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU [ Madde 18 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/12/2005 tarih ve 2002/748-2005/302 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı vekili tarafından istenmiş olmakla, duruşma için belirlenen 20.11.2007 gününde davalı avukatı S... B...... geldi, davetiye tebliğine rağmen davacı vekili duruşmaya gelmediğinden, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra, duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi G..... G.......tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkili şirketin dava dışı K.... A.Ş. için reklam filmi yapmış olduğunu, mali hakların sahibi olan müvekkilinin kimseye mali hak devri yapmadığını, buna rağmen davalı şirketin bu filmi sinemalarda oynatması yanında K.... A.Ş.den icra takibi ile telif ücreti tahsil ettiğini, davalının tahsil ettiği ücretin müvekkiline verilmesi amacıyla gönderilen ihtarın sonuçsuz kaldığını, davalının mali hak devraldığını bildirmiş olduğu şirkete müvekkilinin devir yapmamış olduğunu ileri sürerek, FSEK 68.madde uyarınca 3 kat tazminat tutarı 15.741.YTL.nin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında ıslah ile 20.000.YTL. maddi ve 10.000.YTL. manevi tazminatın da davalıdan tahsilini istemiştir.

  Davalı vekili, davacının mali haklara sahip ise bu davayı K.... A.Ş.ne açması gerektiğini, müvekkilinin bu davada sıfatı bulunmadığını, ancak müvekkilinin P..Prodüksiyon şirketi ile yaptığı devir sözleşmesi ile mali hak sahibi olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, davaya konu reklam filmi için davacı ile dava dışı K.... A.Ş. arasında film yapım sözleşmesi bulunduğunu, davalı şirketin ortağı olan B..... A...’ın sözleşme tarihinde davacı şirketin ortağı olduğu, film yapım bedelinin davacı tarafından karşılanmış olduğu, davacının tüm yapım bedelini P..Prodüksiyon’a ödeyerek mali hak sahibi olduğu, P..Prodüksiyon’un sonradan mali hakları davalıya devretmesinin davacının haklarını etkilemeyeceği, davalı şirket ortağının davacının eski ortağı olmasının sonucu değiştirmeyeceği, harç yatmamış olduğundan ıslahın nazara alınmadığı, davacının iki kat tazminat isteyebileceği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 10.854.YTL.nin 17.07.2002 tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

  1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davacı ile dava dışı P..Prodüksiyon şirketi arasındaki şifahi eser sipariş sözleşmesi uyarınca dava konusu reklam filmi çekimlerinin P..Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilerek davacıya teslim edilmesi karşılığında film bedelinin de davacı şirket tarafından ödenmiş olması nedeniyle FSEK'nun 80. maddesi uyarınca film yapımcısı olan P..Prodüksiyon şirketinin sahip olduğu mali hakları kullanma yetkisini 5846 sayılı FSEK'nun 18/2. maddesi gereğince kanunen davacıya devretmiş sayılmasına ve P..Prodüksiyon şirketinin dava konusu reklam filmi üzerindeki mali hakları kendisine işi verip, bedelini ödeyen davacı dışındaki bir başka kişiye devretmesi mümkün olamayacağından (Ü... T......., Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası s.250), davalı ile P..Prodüksiyon arasındaki mali hakların davalıya devrine ilişkin 29.05.2001 tarihli sözleşmenin de geçerli kabul edilmesinin mümkün bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazların reddi gerekmiştir.

  2-Ancak, davacı dava konusu reklam filmi üzerinde kanunen mali hakları kullanma yetkisi ne (ruhsat) sahip olmasına karşın, bizzat mali hakların da davacıya devrine dair davacı ile P..Prodüksiyon arasında FSEK'nun 52. maddesine göre düzenlenmiş yazılı bir sözleşme bulunmamaktadır.

  Davacı, FSEK'nun 68. maddesine dayalı olarak tecavüzün ref'i ve tazminata karar verilmesini istemiştir. Bu madde uyarınca talep hakkı eser sahibine veya eser sahibinden mali hakları devralan kişiye aittir. Ruhsat verilmesi yoluyla mali hakları kullanma yetkisine sahip olan kişi ise zararının karşılanmasını sadece FSEK'nun 70/2. maddesi uyarınca açacağı maddi tazminat davasında isteyebilir.

  Bu durumda, davacının kanundan kaynaklanan ruhsat sahibi sıfatıyla FSEK'nun 68. maddesine dayalı tecavüzün ref'i ve tazminat davası açamayacağından dolayı davanın husumet yönünden reddi gerekirken, davanın kısmen kabulü doğru görülmemiştir.

  Ayrıca kabule göre de, FSEK'nun 68. maddesine aykırılık iddiasıyla açılan davada, husumetin tecavüz eylemini bizzat gerçekleştiren kişiye veya aynı yasanın 66/2. fıkrasında yazılı çalışanları vasıtasıyla gerçekleştiren işletme sahibine yönetilmesi gerekir.

  Dava konusu reklam filminin, dava dışı K.... firması tarafından sinemalarda umuma iletildiği ve davalının bu eyleme doğrudan veya dolaylı katılımı olmadığı halde mahkemece, davalının P..Prodüksiyon ile yaptığı geçersiz devir sözleşmesine dayalı olarak dava dışı K.... Firması aleyhine icra takibi yaptığı ve telif ücretini bu yolla tahsil ettiği gerekçesiyle FSEK'nun 68. maddesine aykırı davrandığına ilişkin görüşü dahi isabetsizdir.

  SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, takdir edilen 500.00.-YTL duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 20.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA