kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2006/10761 E., 2007/13817 K.
 • HIRSIZLIK
 • KASKO
 • KASKOLU ARAÇTA HIRSIZLIK

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 04/04/2006 tarih ve 2004/275-2006/205 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi D…

  …. Dž

  ……. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacı vekili, müvekkiline ait 3. U. 25.. ve 3. V. 52.. plakalı iki adet aracın davalı şirkete kasko sigorta poliçesiyle sigortalı olduğunu, poliçede bu araçlarda taşınan yük için de teminat verildiğini, 10.4.2004 tarihinde Carrefoursa otoparkında iken her iki aracın da kapalı kasalarının açılarak içinde bulunan muhtelif tekel ürünlerinin çalındığını ancak davalının zararı ödemediğini ileri sürerek 4.920.470.000 TL'nin olay tarihinden itibaren işleyecek reeskont oranında faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

  Davalı vekili, poliçedeki taşınan yük klozunda, taşınan yükün aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde teminat kapsamında olduğunun belirtildiğini, dava konusu olayda tam kasko hasarı söz konusu olmadığından ve sadece araç içindeki emtia çalındığından müvekkilinin sorumlu tutulamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, taşınan yük klozu gereğince araçta bulunan emtianın aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde sigorta kapsamına dahil edileceği, tam kasko hasarlarının ise aracın ani ve harici etkiler neticesinde hasarlanması, yanması,çalınması veya çalınmaya teşebbüs hallerini kapsadığı, 3. V. 52.. plakalı aracın bu hırsızlık sonucunda hasar gördüğü,arka bagaj kapı sol camının tamamen sökülmüş olması nedeniyle araçta kasko hasarı oluştuğu, %10 muafiyet tenzili ile bu araçtaki çalınan emtialar nedeniyle 4.248.603.000 TL'lik zarardan davalının sorumlu olduğu, davalının temerrüde düşürüldüğü tarih belirlenemediğinden ekspertiz raporu tarihinin esas alınması gerektiği, 3. U. 25.. plakalı aracın kapı kilidinin yerinin boş olduğu ve araçta başkaca hasar bulunmadığının düzenlenen tutanakla sabit olduğu, genel şartlar gereğince hırsızlık nedeniyle meydana gelen zararın teminat kapsamı içinde olması için hırsızlığın sigortalı eşya veya malların bulunduğu mahallere kırmak, zorlamak, tırmanmak,duvar aşmak,anahtar uydurmak suretiyle yapılmış olması veya sigortalı eşyanın bulunduğu mahallere gizlice girip saklanmak suretiyle yapılmış olması veya sigorta ettirene, efradına yada müstahdemlerine söz ve şiddet kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak, öldürmek suretiyle yapılmış olmasının zorunlu olduğu, davacıya ait 34 U. 25.. plakalı araçta bu hallerden biri nedeniyle hırsızlığın gerçekleştiğinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

  Kararı taraf vekilleri temyiz etmiştir.

  1-Dava, taşınan yük klozunu da içeren kasko sigorta sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir. Poliçedeki taşınan yük klozunda " sigorta ettirilen araçta taşınan ve araç sahibine ait emteanın aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde,her bir olayda kesinleşmiş zarar tutarının %10'u oranında muafiyetle poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına dahil edilmiştir" denilmektedir.Anılan hükümden de anlaşılacağı üzere, münhasıran yüke ilişkin teminat verilmemiş, ancak aracın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda yüke bir zarar gelirse yük için de teminat verilmiştir.

  Dava konusu olayda sigortalı araçların çalınması yada çalınmaya teşebbüsü söz konusu değildir, park halindeki araçlar içinden sadece yük çalınmıştır. Mahkemece, poliçedeki kloz yanlış yorumlanarak davanın tamamen reddi yerine, davanın kısmen kabulüyle 34 V. 52.. plaka sayılı araçta hırsızlık nedeniyle hasar oluştuğu belirtilerek bu araçtan çalınan emtia zararından davalının sorumlu tutulması doğru görülmemiş, kararın bu nedenle davalı sigorta yararına bozulması gerekmiştir.

  2-Bozma neden ve şekline göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

  SONUÇ :Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2 nolu bentte belirtilen nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 05.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA