kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2007/3511 E., 2008/5199 K.
 • DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
 • FAİZ
 • ISLAH
 • MÜTESELSİL SORUMLULUK
 • TEMERRÜT

   

 • 1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 45 ]
 • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 98 ]
 • 2918 S. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU [ Madde 99 ]
 • 6762 S. TÜRK TİCARET KANUNU [ Madde 1299 ]

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Nusaybin Asliye Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 31.10.2006 tarih ve 2005/129-2006/285 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı A... Sigorta A.Ş. vekili ve davalı Mehmet tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacılar vekili, davalıların sürücü, işleten ve trafik sigortacısı bulundukları tankerin müvekkillerinin murisinin kullandığı motosiklete çarptığını, bu kişinin ölümüne neden olduğunu, maddi ve manevi zararlarının doğduğunu ileri sürerek ve ıslah isteminde bulunarak, dilekçesinde açıkladığı şekilde maddi ve manevi tazminatların tahsiline, davalı şirketin sorumluluğunun poliçede yazılı miktarlarla sınırlı tutulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı A... Sigorta A.Ş. vekili, manevi tazminatın teminat dışı olduğunu, müvekkilinin maddi tazminat bakımından ise limit dahilinde gerçek zararın kusur oranına tekabül eden kısmı ile sorumlu bulunduğunu, davacılara kaza dolayısıyla 14.040,00 YTL ödeme yaptıklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.

  Diğer davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

  Mahkemece, iddia, savunmalar, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, maddi tazminat davasının kısmen kabulüne, davacılar Gurbet için 2.394,42 YTL, Bilmez için 666,67 YTL, Serdar için 800,00 YTL, Sedef için 1.0866,67 YTL, Meryem için 1.600,01 YTL, Zeliha için 1.733,34 YTL, Şahin için 1.866,67 YTL, Nergiz için 2.266,67 YTL, Felek için 2.266,67 YTL olmak üzere toplam 36.210,12 YTL'dert ödenen 14.000,00 YTL düşülmek suretiyle geriye kalan 22.210,00 YTL'nin, davacı Seve için 100,00 YTL, davacı Sibel için 200,00 YTL'nin davalılardan, manevi tazminat davasının kısmen kabulü ile, davacı Gurbet için 3.000,00 YTL, davacılar Bilmez, Serdar, Sedef, Meryem, Seve, Sibel, Erdal ve Zeliha için 1.500'er YTL'nin, davacılar Şahin, Nergiz, Felek için 1.000,00'er YTL'nin davalı sigorta şirketi dışındaki davalılardan tahsiline karar verilmiştir.

  Kararı, davalı A... Sigorta A.Ş. vekili ve davalı Mehmet temyiz etmiştir.

  1)Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı Mehmet'in tüm, davalı A... Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

  2)Dava, trafik kazasından kaynaklanan destek tazminatı, manevi tazminat istemlerine ilişkindir.

  HUMK'nın 45. maddesine göre, ayrı ayrı açılmış davaların aralarında bağlantı bulunmaları koşulu ile birleştirilerek bakılabilmeleri mümkündür.

  Ancak, birleştirme kararı, taraflar arasındaki uyuşmazlığı esastan çözümleyen bir karar değildir. Bu karar, sadece birleştirilen davaların tahkikat safhalarının müşterek cereyan etmesi sonucunu doğurmaktadır. Davaların birbirlerinin içerisinde erimesi, tek bir davaya dönüşmeleri gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle, davaların ayrı ayrı karara bağlanması, yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin ayrı ayrı tayin edilmesi gerekmektedir. O halde, asıl ve birleşen davalar bakımından ayrı ayrı hüküm kurulmaması doğru görülmemiştir.

  3)Dava dilekçesinde, davalılardan müteselsil sorumluluk ilkesi çerçevesinde talepte bulunulmuş ise de, dosya içerisinde mevcut belgelere göre, davacıların murisinin kullandığı motosiklete plakası tespit edilemeyen bir aracın çarparak kaçtığı, daha sonra da davalı sigorta şirketi tarafından sigortalanan aracın ikinci kez çarptığı ve muris Selim'in ikinci çarpma sonucu yaşamını yitirdiği, sigorta şirketinin rizikosunu üstlendiği aracın sürücüsünün bu olayda %25 oranında kusurlu olduğu sabittir. Somut olayın özellikleri dikkate alındığında, her iki çarpma olayının da birbirinden bağımsız olması nedeniyle, müteselsil sorumluluk ilkesinin bu olayda uygulanma kabiliyetinin bulunmadığı ve davalı sigorta şirketinin destek tazminatından %25 oranında sorumlu olduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi sebebiyle hükmün davalı sigorta şirketi yararına bozulması gerekmiştir.

  4)Davalı A... Sigorta A.Ş., olaya karışan aracın zorunlu trafik sigortacısı olup; KTK'nın 98/1, 99/1, TTK'nın 1299. maddeleri ile Trafik Sigortası Genel Şartlarının 12. maddesi uyarınca kendisine olayın bilgi ve belgeleri ile birlikte başvurulmasından itibaren 8 iş günü sonunda tazminat miktarını ödememesi halinde temerrüde düşeceğinden, temerrüt tarihinin buna göre belirlenmesi gerekir. Davacılar vekili, dava dilekçesinde olay tarihinden itibaren temerrüt faizi istemiş, ıslah dilekçesi ile de sadece müddeabihi artırmıştır. Mahkemece, davalı A... Sigorta A.Ş/nin temerrüde düştüğü tarih saptanarak, buna göre temerrüt faizine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

  5)Diğer taraftan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 92. maddesinin (f) bendi ile Trafik Poliçesi Genel Şartlarının 3. maddesinin (e) bendi uyarınca, manevi zararlar, trafik sigortası teminatı dışındadır. Davacıların manevi tazminat istemlerini davalı sigorta şirketinden talep edemeyecekleri gerekçeli kararda belirtilmesine rağmen, bu hususun hüküm fıkrasında gösterilmemesi de doğru olmadığı gibi, reddedilen manevi tazminat miktarı üzerinden davalı sigorta şirketi yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi de doğru görülmemiş, hükmün bu nedenlerle davalı A... Sigorta A.Ş. yararına bozulması gerekmiştir.

  Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı Mehmet'in tüm, davalı A... Sigorta A.Ş. vekilinin diğer temyiz itirazlarının REDDİNE, (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı A... Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı sigorta şirketi yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davalı A... Sigorta A.Ş/ye iadesine, 17.04.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA