kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa        Forum        Loca        Hakkımızda        İletişim        Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Hukuk Dairesi 2007/2690 E., 2008/4198 K.
 • HUSUMET
 • SİGORTACININ İFLASI

  "İçtihat Metni"

  Taraflar arasında görülen davada (Konya Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesî)'nce verilen 28.12.2006 tarih ve 2005/75-2006/401 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi asıl ve birleşen davanın davacıları vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

  Davacılar vekili, asıl ve birleşen dava dilekçelerinde mali bünyesinin zayıflaması nedeniyle tüm ruhsatları iptal edilen K... Sigorta A.Ş.'nin trafik sigortacısı bulunduğu aracın karıştığı kaza sonucu müvekkillerinin müşterek çocuğu Ebubekir'in öldüğünü, sürücünün kusurlu bulunduğunu, müvekkillerinin destek zararlarının doğduğunu ileri sürerek, asıl davada 5.650.00 YTL, birleşen davada ise 10.952.00 YTL tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, trafik sigortacısının iflas ettiğini, davanın iflas masasına karşı açılmasının zorunlu olduğunu, davacıların bir başvurusunun bulun-madığını, tazminat miktarının fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

  Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kap-samına göre, dava dışı trafik sigortacısı K... Sigorta A.Ş.'nin iflasına karar verildiği, anılan şirketin davalı nezdinde bîr teminatı, malı, hak ve alacağının bulunmadığı, hiçbir halefiyet ilişkisinin olmadığı, yönetmeliğe göre davacıların ilgili belgelerle davalıya başvurularının bulunmadığı, dava dışı trafik sigor-tacısının temsilcisinin iflas idaresi olduğu, davalıya husumet düşmeyeceği gerekçesiyle, asıl ve birleşen davanın reddine karar verilmiştir.

  Kararı, asıl ve birleşen davanın davacıları vekili temyiz etmiştir.

  1- Asıl ve birleşen davalar, destekten yoksun kalma tazminatı is-temlerine ilişkindir. Davacıların müşterek çocuklarının ölümüne neden olan aracın trafik sigortacısı olan dava dışı K... Sigorta A.Ş.'nin iflasına karar verildiği, davacıların bu şirkete başvurmadan ve iddia ettikleri alacaklarını iflas masasına yazdırmadan doğrudan davalı Fon'a dava açtıkları hususları uyuş-mazlık konusu değildir. KTK'nın 108/c ile Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği'nin 8/e maddelerinde zorunlu trafik mali sorumluluk si-

  gortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası durumunda, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararların davalı sorumluluğunda olduğu düzenlenmiştir. Aynı düzenlemelerde davalı Fon'un iflas eden sigorta şirketine rücu hakkı da düzenlenmiştir. Trafik sigortacısının iflas etmesi veya mali bünye zafiyeti nedeniyle ruhsatların iptal edilmesi sonrasında zarar görenlerin davalı Fon'dan tazminat talep edebilmeleri için öncelikle iflas eden sigorta şirketine başvurmaları zorunlu değildir. İlgili yönetmeliğin 13 ve devamı maddelerinde açıklanan belgelerle doğrudan zararlarını talep etmeleri mümkündür. Başvurunun yönetmeliğe uygun yapılmaması veya hiç yapılma-ması tamamen davalının temerrüdü ile ilgili sonuçlar doğuran bir durum olup, dava açılması için ön koşul değildir. Zarar görenlerin taleplerini doğrudan dava yoluyla talep etmeleri mümkündür. Bu durum karşısında, zarara neden olan aracın trafik sigortacısının iflas ettiği, davalıya husumet düşeceği kabul edilip, işin esasına girilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davaların reddi doğru gö-rülmemiştir.

  2- Bozma neden ve şekline göre, davacılar vekilinin esasa yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

  Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacılar yararına (BOZUL-MASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin diğer rcemyiz itirazlarının incelemesine gerek olmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 31.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar Jverildi.

 •  

   

   

  Ceza Hesaplama          Yargılama Giderleri Hesaplama          Avukatlık Ücreti Hesaplama          Avukat Rehberi

   

  Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Hukuk)          Temyiz Dilekçesi Hazırlama (Ceza)          İstatistikler

   

   

   

  Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

  Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

  Copyright 2010 BETA